През първите два месеца на 2024 година екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са извършили 143 проверки. През януари и февруари са постъпили 74 сигнала и 24 жалби, като на всички тях е реагирано своевременно.

В рамките на проведената контролна дейност експертите са дали 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и са съставили 23 акта на нарушители на екозаконодателството. Директорът на екоинспекцията е издал 17 наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на 130 600 лева. През двата месеца са сключени и 9 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, като по този ред са наложени имуществени санкции с общ размер 17 150 лева.

Сред фирмите, получили актове са две големи предприятия в Пловдив и Стамболийски, притежаващи комплексни разрешителни, за които е установено, че са нарушили условия в тях, свързани с чистотата на атмосферния въздух. Акт е съставен и на свинеферма в Белозем, за която е установено, че експлоатира инсталация с определен капацитет, за която би следвало да притежава комплексно разрешително. Изпратени са покани за съставяне на актове на кмета на община Карлово за констатирани нарушения на регионалното депо за неопасни отпадъци и на голямо производствено предприятие за производство на целулоза в Стамболийски за изпускане на миризми извън производствената площадка.

Актове за нарушения на разпоредбите на Закона за водите са връчени на четири дружества, за които е установено, че работят без да притежават разрешително за заустване на отпадъчни води или че изпускат отпадъчни води с показатели, превишаващи допустимите норми. Това са оператори на комплекс за месопреработка в Ягодово,  на консервен цех в Ново село и на птицекланица в Милево.

За нарушения на Закона да биологичното разнообразие са съставени 2 акта на физически лица за незаконно притежаване и отглеждане на диви пойни птици. За други два подобни случая се водят досъдебни производство и са отнети птици, които са изпратени за временно отглеждане в Спасителен център за диви животни – Стара Загора. За установена липса на документи за произход на изкупени лечебни растения в билкозаготвителен пункт е дадено предписание по Закона за лечебните растения.

Най-много, четиринадесет на брой, са съставените актове за нарушения на Закона за управление на отпадъци, като има и дружества, получили повече от един. Най-често срещаните нередности са, че не се представя информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци в регламентирания срок и че се извършва на дейност без издаден разрешителен документ.