В община Пловдив живеят 291 390 души над 9-годишна възраст, като 287 805 от тях са грамотни, а 3585 са абсолютно неграмотни. Това показват данни от Националното преброяване към 7 септември, които днес бяха публикувани от Националния статистически институт. 

От населението на общината, което е навършило 7 години /297 хиляди души/, пък малко над една трета са висшисти. 104 715 жители на Пловдив имат кетап за завършено висше образование, 132 хиляди души са изкласили със средно образование, близо 30 хиляди са със основно образование, 31 хиляди с начално

Ако разширим обхвата и погледнем данните за област Пловдив, се вижда, че висшистите намаляват от всеки трети в града на всеки четвърти в областта. Това се дължи на факта, че продължава тенденцията в селата хората да са по-ниско образовани, отколкото в големите градове. 

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) - 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%).

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80.1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.4 процентни пункта. Данните сочат, че цели 11,3% е делът на неграмотните лица на 9 и повече навършени години в област Пловдив

Към 7 септември 2021 г. 951.6 хил. лица, или 14.6% от населението на страната, са били записани във формалната образователна система за придобиване на образователна степен или степен на професионална квалификация. Извън участие в образователния процес са 24 913 деца в задължителната училищна възраст (7 - 15 години). 

В област Пловдив в активна възраст между 15 и 64 години са 399 794. От тях заетите са 257 513 души, а активно регистрираните като безработни 22 808 души. С други думи от близо 400 хиляди човека, едва около 280 хиляди са на пазара на труда като заети или търсещи работа.