Пловдивският Административен съд обяви за нищожно становището на министъра на културата Боил Банов, с което той отказва съгласуване на проекта за ремонт и реконструкция на бившата централа на Булгартабак на ул. "Авксентий Велешки". През февруари Министерството на културата  за втори път отказа съгласуване на проекта и собственикът на сградата Величко Яков обжалва  в съда.

Сградата, която не е паметник на културата, но е част от ансамблов паметник на културата, бе  закупена през 2016 година от собственика на месокомбината в Житница. От тогава досега съгласувателната процедура продължава. Парадоксалното е, че на Яков му се налага два пъти по един и същи път, тъй като министърът на културата отказва да изпълне разпореждане на съда. 

Първият проект е входиран през 2017 година в НИНКН. Той обаче не е приет и е преработен от арх. Филип Филипов съгласно препоръките на директора на института. Изготвен е нов проект за ремонт и реконструкция, премахнато е едното подземно ниво. Направена е конструктивна експертиза, която установява че сградата е лошо състояние и е заплашена от самосрутване. Запазена е  цялата фасада към „Иван Вазов” с укрепване, както и ъглите на сградата. В проекта са запазени външния вид на сградата, контура, обемите, котата и всички декоративни елементи.  Предвидено е укрепване на вътрешната част и контур на сградата, която е най- компрометирана и се нуждае от сериозно укрепване. 

Становището на Директора на НИНКН от 09 юни 2017г. до Министъра на културата е положително – да се съгласуват визата и техническия инвестиционен проект, но два месеца по-късно е издадено становище  за съгласуване на визата и отказ за съгласуване на техническия проект. Дружеството на Яков обжалва отказа пред Административен съд. Отказът наминистъра е отменен и той е върнат за ново произнасяне в 14 дневен срок.  При повторното разглеждане на жалбата отказът е отменен отново с Решение № 3789/2019г. по адм.д.№ 653/2019г. Съдът е посочил, че инвестиционният проект напълно съответства на устройствените параметри на действащ ПУП. Освен това в съдебното производство е доказано и възприето, че сградата запазва като цяло своя контур, обем и облик и хармонира с визията и оформлението на системата от улични ансамбли по ул. "Иван Вазов" и ул."Цанко Дюстабанов". Отказът е отменен по всички изложени в административния акт основания. Касационната жалба на Зам.министъра на културата против второто решение на Административен съд е отхвърлена от ВАС.

Инвеститорът "Виктория Сити център" ЕООД подава ново заявление на 10 декември 2019г. Въпреки двете съдебни решения,  отново издадено становище – отказ от 03.02.2020г. на Министъра на културата. Парадоксалното в случая е , че отказът е със същите мотиви като на отмененото становище.  

Според юристите на министерството обаче цитираните съдебни решения не се съдържат задължителни указания по прилагане на закона, с които административният орган да не се е съобразил, а със същите само преписката е върната за ново произнасяне съгласно мотивите в съдебното решение.”. „Връщането на преписката за ново произнасяне не означава безусловно, че съдът е задължил органа да съгласува внесения инвестиционен проект. Точно обратното, съдът е върнал преписката, за да може административния орган, който разполага със специална компетентност и експертиза в областта на културното наследство, след като да проведе ново производство, събере и обсъди доказателства по същото, да постанови окончателен акт.” Така е било изтълкувано решението от съда от министерството. 

„Макар обектът да няма статут на единична културна ценност, той е част от групова недвижима културна ценност „Система от улични ансамбли „Д” по ул.”Иван Вазов и ул.”Цанко Дюстабанов” и е разположен в средата на други единични паметници на културата, които формират автентичното застрояване на ул."Иван Вазов” в Пловдив. Предложеното проектно решение на фасадата не съответства на епохата на изграждане на оригиналната сграда. За съхранение на автентичния силует по ул. "Иван Вазов” се изисква съхранение на автентичните фасади, както и архитектурното декоративно оформление на съществуващата сграда, в съответствие с изискванията на одобрените и съгласувани Подробен устройствен план и Виза за проектиране – „запазване на съществуващото застрояване” е заключението на министерството. 

Съставът, гледал делото, обаче изобщо не  приема тълкуването на закона от страна на министерството и заявява, че "в цитираните съдебни решения се съдържат задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона, с които административният орган е длъжен да се съобрази, а не да провежда ново производство със събиране и обсъждане на доказателства". И обявява отказът на министър Банов за нищожен. 

И така проектът за реконструкция на сградата отново е в изходна точка. На ход е министърът на културата!

А междувременно сградата се разпада, фасадата се руши и от нея падат парчета мазилка и декоративни елементи. Трябва ли някой да пострада или да загубим поредния тютюнев склад , преди институциите да се размърдат?

Руши се фасадата на бившата централа на БулгартабакДано инвеститорът да успее да да започне ремонта, преди да се стигне до инциденти