Къща паметник на културата на Главната улица в Пловдив се руши и е потенциално опасен. Това са констатации от проверка, извършена от експерти от район "Централен" и Регионалният инспекторат за опазване на културното наследство.

Незабавни действия по обезопасяване са разпоредени на частните собственици в документ, издаден от главния архитект на района Юлиана Петрова. Тя е издала указания за аварийно-временно укрепване на сградата, която е със статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност и е позната под името “Жилищно- търговска сграда на Димитър Кондодимо”. Къщата се намира на ул. “Райко Даскалов ” 3-5, т.е. на Малката Главна.

Съсобственост е на 11 души, повечето от тях наследници. Съгласно закона собствениците и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние. 

На къщата са правени няколко проверки през миналата година като и още тогава са оценявани компрометирани елементи и са издадени указания и констативен протокол от 4 ноември 2022 г. 

При последния оглед на място, извършен на 23 март тази година, експертите са констатирали, увеличаване на зоната на подкожушена и обрушена мазилка по страниците на триъгълния фронтон на ниво мансарден етаж, както и по главния корниз на сградата. Части от корниза са нестабилни, биха могли да се отчупят и има риск от възникване на инциденти с преминаващи граждани.

Състоянието на фасадите към момента е сравнително добро, но се наблюдава влошаване па обрушванията по мазилката.

В края на август миналата година било констатирано, че има течове от покрива. При последната проверка не е осъществен оглед отвътре, но няма данни за наличие на изготвена и съгласувана проектна документация за отстраняване и предотвратяване на по-сериозни щети по сградата от установените течове. 

Проверката констатира, че са налице обстоятелства застрашаващи културната ценност, кръстена на Димитър Кондодимо.

Указанията към частните собственици са много строги и конкретни предвид състоянието на къщата. В срок до 10 дни от получаване на настоящите указания те трябва да обезопасят сградата, като монтират на предпазна мрежа с цел възпрепятстване на падащи парчета и мазилка.

В срок до 2 месеца пък трябва да изготвят инвестиционен проект, който да се съгласува с НИНКН в съответствие със закона. Трябва проектът за ремонт да е съобразен с правилата за извършване на консервационно - реставрационни дейности на недвижими културни ценности и да включва детайлно заснемане на декоративните елементи, включително вземане на отливки при необходимост. 

Съсобствениците имат право да обжалват заповедта, а в противен случай трябва да я изпълнят.