Община Пловдив финансира дуалната форма на обучение с близо 50 000лв.. Средствата ще бъдат разпределени поравно между паралелките в местните държавните и общински училища, които ползват въпросната система. Това става ясно от предложението към местния парламент, внесено от зам.-кмета по образование Владимир Темелков. То е било консултирано и одобрено от отдел „Образование“, а окончателно решение по въпроса се очаква да бъде взето на предстоящата сесия.

Дуалното обучение комбинира стандартни учебни занятия с работа, за да се приложи наученото на практика, като същевременно младите кадри се подготвят за пазара на труда и създават полезни контакти. Системата, която е широко разпространена в европейските училища, се прилага в общо 14 паралелки в пловдивски гимназии. Тя залага в учебните програми стандартната теоретична подготовка и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Плюсовете на подобна форма са за самите ученици, но и за държавната икономика, тъй като в дългосрочен план се забелязва тенденция за спад в младежката безработица.

Общината е натоварена със задачата да популяризира тази система на обучение, като едновременно сътрудничи на училищата и бизнеса. Предложената сума от 50 000лв. ще бъде разпределено между 6 училища. На държавните професионални гимназии по електротехника и електроника, по машиностроене и ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ ще бъдат делегирани общо 35 700лв.. Трите образователни институции, в които са разкрити общо 10 дуални паралелки, имат на разположение по 3570лв. за обезпечаване разходите на всяка от тях.

В общинските образователни институции, където има общо 4 дуални паралелки, ще бъдат разпределени 14 280лв.. Това са ПГ по хранителни технологии и техника, ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ и СУ „Черноризец Храбър“. 

Една част от средства ще бъдат вложени в популяризиране на системата на обучение чрез информационни кампании и събития и срещи с представители на бизнеса, а другата за информационни материали. 

Сумата ще бъде осигурена от заложените за 2023г. средства по общинска програма за подкрепа на дуалните паралелки, част от образователна програма за 2023/25г..

Пловдивски ученик: Дуалната форма на обучение ни среща с минусите и плюсовете на професиятаПроф. Галин Цоков коментира, че се предижда такъв тип обучение и в университетите

Ето къде ще бъдат разпределени средствата по паралелки: