Пловдивчани сформираха Граждански комитет, който ще следи за изпълнението на решението на Върховния касационен съд, койтосъс свое решение задължи Община Пловдив  за една година - до 22 юли 2022 г., да предприемат всички нужни мерки, за да изчистят мръсния въздух в града. Делото продължи 10 години, минавайки през различни инстанции, като в крайна сметка общината не успя да докаже, че пловдивчани дишат чист въздух. 

По данни на Евростат от 2007-2008 г. нормите за замърсяване на въздуха в Пловдив са превишени над 150 дни годишно. Така, въпреки че в околностите му няма замърсяващи предприятия, той се нарежда на първо място сред големите европейски градове по брой дни с прекомерно замърсен въздух. "Град, който не е толкова мащабен и няма замърсяваща индустрия, се оказа един от най-замърсените и опасен за живеене градове в Европа", казва адв. Екимджиев, който представлява над 100 граждани в колективния иск.  

В писмо до кмета на Пловдив Здравко Димитров и Общинския съвет, инициаторите съобщават, че са готови да съдействат на компетентните органи за устойчиво решаване на проблемите с чистотата на въздуха. Също така са категорични, че ще следят за изпълнение на решението и в случай, че то бъде пренебрегнато , ще използват други юридически мерки, включително и санкции към отговорните юридически и физически лица. Члетове на комитета са адв. Екимджиев, Любозар Фратев, проф. Мария Шнитер, арх. Петкана Бакалова , "Бизнесът за Пловдив" и сдружение "Бъди активен". Три месеца след постановяване на решението, все още не е оповестен план за решаване на проблемите.  

 Ето и целият текст на писмото, изпратено до властите:

С настоящото обръщение Ви информираме за учредяването на граждански комитет, който ще съдейства и следи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд (ВКС) от 22.07.2021 г., с което Община Пловдив и РИОСВ-Пловдив са осъдени в 12-месечен срок „да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда, като осигурят допустимите нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на града“.

Отчитаме трудностите при изпълнението на това безпрецедентно съдебно решение, в частност поради установената от ВКС противоправна институционална пасивност и пропуснатите след 2007 г. възможности за устойчиво решаване на проблемите с чистотата на атмосферния въздух в Пловдив. Готови сме добронамерено да съдействаме на компетентните местни и държавни органи за решаване на тези проблеми, което би подобрило качеството на живот и би направило прекрасния ни град още по-привлекателен за бизнес и туризъм.

Вярваме в готовността на Община Пловдив да предприеме разумни мерки за опазване на живота и здравето на гражданите, застрашени от дългогодишното системно превишаване на допустимите нива на ФПЧ10. Обезпокоени сме обаче от очертаващото се поредно забавяне.

От 23.09.2021 г. започва третият месец от фиксирания в решението на ВКС едногодишен срок, а Общината и РИОСВ не са представили конкретен план и не са предприели целенасочени действия в изпълнение на решението. Налице са и публични изявления от техни служители, поставящи под съмнение решимостта за съобразяване с решението на Върховния съд.

Ето защо гражданският комитет обявява началото на следните инициативи:

 1. Текущо наблюдение и своевременно информиране на гражданите за състоянието на атмосферния въздух в гр. Пловдив, за предприетите от Общината и РИОСВ мерки и за допуснатите пропуски.
 2. Ежемесечно обобщение и оценка на резултатите от мониторинга по т.1 и отправяне на съответни препоръки към отговорните институции.
 3. При неизпълнение на съдебното решение, което не е обусловено от обективни фактори, ще приложим всички ефикасни правни способи за защита и за санкции срещу отговорните институции и длъжностни лица.

За ефективно изпълнение на решението, паралелно с дългосрочните, стратегически мерки, свързани с намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и от транспорта, предлагаме следните реалистични и бързо осъществими стъпки, които не ангажират съществен организационен и финансов ресурс:

 1. Актуализиране и съобразяване на Плана за действие 2018 г. – 2023 г. към Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Пловдив с едногодишния срок, визиран в решението на ВКС.
 2. Възстановяване на измервателната станция за качеството на атмосферния въздух до баня „Старинна“ в изпълнение на решение № 224 от 27.06.2013 г. на Общински съвет Пловдив. Така гражданите ще имат в реално време надеждна информация за КАВ в центъра на Пловдив и ще могат, със съдействието на Общината, да вземат адекватни превантивни и защитни мерки срещу пикови замърсявания.
 3. Разкриване на линии на обществения транспорт, обслужващи индустриалните зони и логистичните паркове на „Околовръстно шосе“ и създаване на линии за училищни автобуси. Така би бил облекчен трафикът с лични МПС, ще бъде намалено шумовото и атмосферното замърсяване, ще бъдат избегнати ежедневни задръствания, пътнотранспортни произшествия, загуби на работно и лично време на гражданите.
 4. Отмяна на решенията на Общинския съвет, с които са предоставени безплатни паркинги за стотици лични автомобили на общински и държавни служители в центъра на града. Ограничаването на тези паркинги само до необходимия брой служебни автомобили, пряко свързани с публичните функции на съответната институция, съществено би допринесло за постигане на целите, визирани в предходната точка и за изпълнението на решението на ВКС.
 5. Координиране строителните графици по пътната инфраструктура, както и ускоряване реализацията на еднопосочното движение в кварталите, предвидено в транспортната схема на града. Целта е да се намалят вредните газове и фини прахови частици в резултат на задръстванията и ниската средна скорост на придвижване на транспортните средства.
 6. Въвеждане на зони с ниски вредни емисии.
 7. Буферни зони за паркиране извън централната градска част.
 8. Увеличаване на велоалеите и общинска система за велосипеди под наем.
 9. Подобряване организацията на пътното движение с оглед избягване на задръстванията.
 10. Въвеждане на стандарт за качеството на предоставяните дърва и въглища на социално слаби граждани.
 11. Модернизиране на локалните топлоизточници в общинските и държавни обекти.
 12. Разширяване на градската газоснабдителна мрежа.
 13. Въвеждане на стимули с цел насърчаване жителите на общината да използват екологични носители на топлинна енергия: централно топлоснабдяване, електрическо отопление, отопление с природен газ, възобновяеми енергийни източници.
 14. Разработване програма за преминаване на социално слаби граждани към алтернативно отопление без дърва и въглища
 15. Ефективно и регулярно поддържане на чистотата на инфраструктурата чрез машинно миене и метене, като се оборудва автопаркът на Общинско предприятие „Чистота“ със съвременни съоръжения, и увеличаване на машинното метене за сметка на ръчното.
 16. Озеленяване на незатревени площи с цел намаляване на разпрашаването; 17. Оптимизация на циклите на светофарните уредби с цел увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата и намаляване престоя на МПС.
 17. В дните с превишение на допустимите средноденонощни норми на фини прахови частици да се пътува безплатно или на по-ниска цена в масовия градски транспорт.
 18. Инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища; създаване на залесителни пояси около града – „зелен кордон“ – с цел намаляване уноса на прах от земеделските земи.
 19. Изграждане на ефективна мониторингова система за контрол на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ и система за своевременно оповестяване на населението при рязко влошаване на КАВ.
 20. Ефикасен контрол за изпълнение и спазване на предписанията, свързани с мерките за подобряване на КАВ, включващ респектиращи санкции, упражняван от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“, Пловдивски общински инспекторат, Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“.
 21. Откриване на „гореща линия“, на която гражданите по всяко време на денонощието, както и в неработни дни, могат да сигнализират за изгаряне на опасни отпадъци, гуми и др. едрогабаритни изделия.
 22. Изграждане на стоянки за електрически скутери и велосипеди в централна градска част с цел стимулиране на този вид придвижване в рамките на града.
 23. Информационно-образователна кампания, разясняваща ефективността на различните видове отоплителни системи с анализ на инвестиционните характеристики и анализ на възвръщаемостта на инвестицията при използване на различни видове топлоизолационни технологии.