Правителството прие позицията на България за предстоящото участие във видеоконферентна среща на високо равнище на министрите на земеделието и рибарството на държавите-членки на ЕС, която ще се проведе на 13 май 2020 г. Очаква се министрите да дискутират въздействието на пандемията COVID-19 върху селскостопанския и риболовния сектор. Членовете на Комисията ще предоставят информация за мерките, които се предприемат и подготвят на равнище ЕС.

България счита, че е от изключителна важност страните да разполагат с максимална гъвкавост при структурирането на своите инструменти, според конкретните си нужди и потребности. Всяка страна трябва да може да избере ефективните мерки за нейната структура на селското стопанство и проблеми, без да се нарушава балансът на подпомагането и без да се допуска свръхкомпенсиране.

ЕК ще представи изменение относно предоставянето на извънредна помощ по линия на ЕЗФРСР в отговор на пандемията от COVID-19, която е по инициатива на България. Страната ни счита, че окончателният текст на мярката следва да удовлетворява държавите-членки с гаранции за реален бюджет, обективни критерии и недопускане на дисбаланси.

В сектора на млякото трябва да се предвиди пазарна схема за временно намаляване на доставките с компенсиране на фермерите, които решат да участват. Според страната ни, финансирането би могло да се извърши чрез преразпределение на бюджета за пазарни мерки на ЕС за 2020 г. В лозаро-винарския сектор България предлага да бъде създадена извънредна мярка COVID-19 в рамките на националните лозаро-винарски програми. Целта е да се подпомогнат най-силно засегнатите гроздопроизводители за облекчаване на пазарните и икономически последици.

По отношение на сектора на рибарството, приетите изменения относно временното преустановяване на риболовни дейности са недостатъчни за облекчаване на изискването за извършване на риболовни дейности в морето, смятат министрите. Тази разпоредба поставя ограничения за риболова в условията на COVID-19, предвид сезонния характер на Черно море и прави мярката неефективна за подпомагане на българските рибари и собственици на риболовни кораби. Дейностите, които най-адекватно биха отговорили на потребностите на сектора, са осигуряването на компенсации за временно преустановяване на риболовните дейности, както и компенсации за производителите на аквакултури и преработвателни предприятия.