Независимите пловдивски творци могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди. Както PlovdivTime вече писа във връзка с извънредното положение в държавата и с кризата, породена от пандемията COVID-19, фондация „Пловдив 2019“ в сътрудничество с отдел „Култура“ на Община Пловдив обявява Кризисен фонд за подкрепа на независимите пловдивски творци. Независимите пловдивски творци от всички сфери на културата могат да кандидатстват за еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лева за покриване на техни основни разходи и нужди в месеците на извънредното положение. 

Кризисният фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19 ще бъде управляван и финансиран от Фондация „Пловдив 2019“. При учредяването му фондът ще разполага със сумата от 100 хиляди лева, като в подкрепа на каузата ще се търси и спомоществователството на пловдивския бизнес. 

За да кандидатстват обаче, творците трябва да съберат и впишат в документите много сериозна като обем информация – данни за доходите си и тези на съпругите си за три години, какво е здравословното им състояние, какъв е годишният размер на ипотеката или наема на жилището, в което живеят. Също така какъв е годишният размер на разходите им за ток, вода и парно, имат ли задължени, възникнали в следствие на извънредната ситуация.  Те трябва да приложат към документите си и евентуални публикации в медиите, а решението кой да получи помощ ще бъде  разглеждано от комисия, а Управителният съвет на "Пловдив 2019" ще разглежда отчетите за изразходването на средствата.

Ето какви документи и изисквания има, за да получат помощ независимите артисти в Пловдив: 

ПРАВИЛНИК на Кризисен фонд за подкрепа на независими пловдивски творци и артисти в условията на извънредна ситуация и борбата с вируса COVID-19: 

Чл.1. (1) С този Правилник се определят редът, начинът на отпускане и отчитането на средства от бюджета на ОФ „Пловдив 2019“, определени за Кризисен фонд за творци и артисти в условията на обявеното в Република България извънредно положение и приетия Закон за мерките и действията по време на извънредно положение /обн. ДВ, бр.28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г./; 

(2) Право на подпомагане имат физически лица, чиято дейност е в сферата на културата и изкуството, автори и/или изпълнители на конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот. 

Чл.2. (1) Мерките за финансова подкрепа на независими творци и артисти от град Пловдив се осъществяват чрез предоставяне на еднократна индивидуална финансова помощ за покриване на разходи за: храна, електроенергия и вода на жилището, обитавано от артиста/твореца, лекарства; 

(2) Предоставена финансова подкрепа не може да бъде използвана за плащане на публични задължения, за закупуване на материали за ремонт и ремонтни дейности, за закупуване на техника и дълготрайни материални активи, за пътувания, за такси за участия в събития, пътни такси, за придобиване на авторски произведения и на авторски права, чествания на юбилеи, бенефиси и др.; 

(3) Мерките за финансово подкрепа се прилагат за независими творци и артисти от град Пловдив, които са реализирали: поне един конкретен художествен факт, произведение или събитие, създадено, представено и/или реализирано на територията на град Пловдив и/или на национално и международно ниво в сферата на визуалните, изпълнителските изкуства, литературата, занаятите: самостоятелна или участие в колективна изложба; издадена книга, публикуван авторски художествен превод, авторско художествено оформление на книга/книжно тяло; участие като автор и/или изпълнител в музикално, театрално, танцово или мултижанрово представление; 

(4) Сумата за индивидуална финансова подкрепа по ал. 2, е в размер на 1000 лв. /хиляда лева словом/, по преценка на комисията по чл.6. Преценката се извършва на база критериите, заложени в чл.6, ал.7; 

(5) Едно лице може да бъде подкрепено еднократно в рамките на една календарна година.

Чл.3. Мерките могат да бъдат прилагани само за творци и артисти, които към момента на подаване на заявлението за финансова подкрепа: са пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, вписани в Регистър БУЛСТАТ, които не са навършили законоопределената пенсионна възраст, не работят по трудови правоотношения, не са обявени в несъстоятелност или не са в производство по несъстоятелност, нямат публични задължения. 

Чл.4. Общата сума на средствата, предвидени за отпускане по този Правилник, се одобрява от УС на Фондация „Пловдив 2019“ за съответната календарна година и подлежи на актуализация при набиране на допълнителни спонсорски средства.

 

Чл.5. Еднократното финансово подпомагане на творци и артисти се осъществява след изпращането на следните документи в електронен формат:

 

 1. Попълнено заявление, по образец – Приложение 1към настоящия правилник;
 2. Мотивационно писмо от кандидата, което да описва реалните обстоятелства, представени в придружаващите документи, и неговата необходимост от подпомагане;
 3. Копие на документ, удостоверяващ възрастта на кандидата за финансово подпомагане;
 4. Творческа биография, изготвена от кандидата или от творческа организация, в която членува;
 5. Копия от документи (дипломи, грамоти, сертификати, протоколи), допълнителни материали за дейността на твореца или артиста, отзиви в медиите, рекламни материали, подкрепителни писма, писма за партньорство и други данни, удостоверяващи обстоятелствата по заявлението;
 6. Декларация за изпълнение на изискванията за право на кандидатстване – Приложение 2.
 7. Копия от данъчни декларации, които удостоверяват заявеното във формуляра за участие
 8. Актуално удостоверение от банка за наличие на активна банкова сметка на кандидата – заверено копие.

Технически изисквания:

 1. Всички документи, трябва да се изпратят по имейл като текстови и таблични файлове. Тема на електронното писмо трябва да бъде: Кризисен фонд за подкрепа.

 2. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 3. Допустимите формати на файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf, odt; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, png, mov, avi, mp3, mp4, wav.
 4. Пълният пакет документи се изпращат постоянно до 17:00 ч. на 30 ноември 2020 г., само по електронен път, на адрес support@plovdiv2019.eu

Чл.6. (1) Разглеждането на исканията за подкрепа се извършва от комисия, назначена от УС на Фондация „Пловдив 2019“.

(2) В състава на комисията се включват: 1. председател; 2. секретар; 3. членове.

(3) Заседанията на комисията се насрочват от председателя ѝ;

(4) За всяко заседание комисията изготвя протокол;

(5) Комисията заседава минимум веднъж на две седмици, считано от датата на публичното оповестяване на Правилника, като последното ѝ за календарната година заседание е не по-късно от 30 ноември 2020 г. Получените искания се разглеждат по реда на тяхното пристигане;

(6) Комисията определя еднократното финансиране в зависимост от:

 1. Подадени ли са всички необходими документи;
 2. Приноса на кандидатстващия творец към културния живот, нивото на неговите изяви и творческата му биография;
 3. Пряката необходимост от финансово подпомагане на кандидатстващия творец в условията на извънредно положение, като неговите доходи и доходите на членовете на семейството му следва да не надхвърлят 500 лв. на човек за месец февруари 2020 година.
 4. Финансова наличност във фонда за подкрепа;

(7) Комисията взема решение за одобряване на финансово подпомагане с мнозинство поотделно за всяко индивидуално искане;

(8) Решенията на комисията не подлежат на обжалване и се оповестяват публично на сайта на ОФ „Пловдив2019“: www.рlovdiv2019.eu.

Чл.7. (1) Прилагането на мерките по чл.2, ал.1 става при следния ред:

 1. Подаване на документите предмет на чл.5 от кандидата до ОФ „Пловдив 2019“;
 2. Заседание на комисията по чл.6 и вземане на решение за подпомагане, обективирано в протокол, което се извършва на всеки две седмици, считано от датата на публично оповестяване на правилника за финансово подпомагане;
 3. Предложение от председателя на комисията до УС на Фондация „Пловдив 2019“.

(1) Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва въз основа на протокол от заседание на комисията по чл.6, утвърден от УС на Фондация "Пловдив 2019" и със заповед на Изпълнителния директор на Фондация "Пловдив 2019";

(2) Определената за подпомагане сума се превежда по банков път по сметка на кандидата.

Чл.8. (1) Отчитане на предоставените средства става чрез представяне на разходооправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност.

(2) Отчитането се извършва след разходване на предоставената сума, но не по-късно от три месеца от датата на получаване на средствата. Неотчетените суми подлежат на връщане.

Пълният пакет документи изтеглете от ТУК

Задавайте вашите въпроси на имейл: support@plovdiv2019.eu