Министърът на културата Боил Банов издаде нови указания за посещения на библиотеки, читалища, музеи и галерии. Във всички институции се предвижда честа дезинфекция и недопускане на хора с респираторни заболявания до работните помещения. Маските в обектите са задължителни, както от страна на служителите, така и на посетителите. 

Ето какво още гласят новите разпоредби на министъра:

- Читалните зали и залите за свободен достъп, могат да бъдат отворени при заетост на местата до 30% от общия им капацитет. Следва да се преустанови достъпът до компютрите, предназначени за читатели.

-Следва да се инструктира библиотечния персонал как да се процедира с потребителите, които не желаят да спазват правилата.

-Следва да се обособят зони за обслужване, където връщането и заемането на литература да става при спазване на противоепидемичните мерки.

-Да не се допуска ползването на климатични инсталации в зоните за посещения.

- На потребителите да се укаже по подходящ начин , че следва да влизат в библиотеката със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.

-Дезинфекция на ръцете е задължителна при връщане и заемане на литература.

-Когато книгите бъдат върнати, следва да се държат под карантина в продължение на 72 часа, след което книгите могат да се подреждат отново на стелажите.

-Следва да се осигури дезинфектант за ръце на входа на библиотеката,  при касите за билети, музейните магазини, тоалетните и др.;

-При възможност, заявяването на желаната за заемане литература да става посредством електронните каталози на библиотеките, чрез предварителна заявка и поръчка по утвърден ред. По този начин когато читателят отиде в библиотеката, книгите, които иска да заеме ще бъдат приготвени съгласно неговата предварителна заявка, с което ще се избегне събирането на хора и изчакване пред библиотеката.

- Следва да се запази възможността за онлайн информационно обслужване при постъпили запитвания на посочените от библиотеката електронни адреси.

- Ръководителите на обществени библиотеки в читалищата следва да изготвят Правила за обслужване на читателите в периода на действие на противоепидемичните мерки, съгласно възможностите и начина на обслужване за всяка отделна библиотека. Правилата следва да се поставят на видно място в зоната на обслужване и да бъдат публикувани на интернет страницата на библиотеката. Да бъде посочено изрично, че правилата се прилагат на територията на библиотеката и нейните филиали.

- Следва да се укаже в правилата за обслужване какъв е максималният брой посетители, които могат да присъстват едновременно в едно помещение за обслужване в библиотеката при спазване на изискването за физическа дистанция (минимум 1,5 м.). Следва да се създаде организация за контрол на входа, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.

- При непосредствено обслужване на посетители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ почистване или дезинфекция.

- На посетителите на музеи да се укаже по подходящ начин (чрез табели или чрез информация, вкл. публикувана на интернет страницата, или по друг подходящ начин), че следва да влизат  със задължителните лични предпазни средства, при спазване на пропускателен режим и физическа дистанция (минимум 1,5 м.) и след дезинфекция на ръцете.;

- Изготвяне на График за посещение на музея с определени дни и часове за посещения при допускане на по-малък брой посетители като цяло и определяне на максимално допустимия брой посетители за различните пространства;

- Осигуряване на еднопосочно движение в музеи и галерии, предотвратяващо събирането на групи, при които е възможно да се наруши физическата дистанция;

- Поставяне на маркировка пред касите, книжарниците, гардеробите и др., задаваща дистанцията от 1,5 м.;

- При необходимост, да се въведе ограничаване на достъпа на посетители до обекти и помещения в случаите, когато не може да се осигури строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра, не може да се спре климатичната инсталация или пространството не може да се проветри;

- Следва да се създаде организация за контрол на входа за посетители, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция.

- Редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване на експозиционните помещения;

- Насърчаване на посетителите да не докосват предметите в магазините за сувенири или брошури на музея чрез информиране или по друг подходящ начин;

- Препоръчително използване на безкасови системи за продажба на билети и сувенири (насърчаване на заплащането с безконтактна банкова карта);

- Ограничаване на времето за пребиваване в музея като се осигури възможност за еднопосочно преминаване на помещенията и се намали възможността от нежелан досег до предмети включително врати и др.;

- При възможност осигуряване на безконтактни кошчета за отпадъци;

- При необходимост въвеждане на часове за определени групи потенциално уязвими посетители – възрастни хора, хора с увреждания или семейства с деца;

- При необходимост измерване на температурата на служителите при пристигането им на работа;

- Поставяне на информационни табели в санитарните помещения;

- Провеждането на събития, като откриване на изложби и др., се осъществява при заетост на местата до 30 процента от общия капацитет на залата на закрито и 50 процента от общия капацитет на открито при максимален капацитет на използване квадратурата на помещенията при заетост на местата не повече от 20 човека на групови събития, не повече от 1 човек на 4 кв. м.;

- За създаване на климатична среда, свързана с опазването на културните ценности е допустимо използването на климатични системи. Препоръчваме когато е възможно да се прави проветряване в помещенията и при необходимост да се включват климатичните системи през нощта, когато в помещенията няма хора;

- При възможност да се използват вентилационни системи, които използват въздух отвън;

- Препоръчително е механичното почистване на филтрите на вътрешните тела на климатиците да се извършва поне веднъж месечно;

- При възможност работните срещи да се провеждат дистанционно чрез ползване на подходящи средства за комуникация или при строго съблюдаване на дистанцията от 1,5 метра и използване на лични предпазни средства;

- Продължава забраната за изнасяне на екскурзоводски беседи за групови посещения, образователните програми и инициативи с участието на деца и ученици;

- Музеите продължават да поддържат контакт с публиките си и чрез своите Интернет страници и/или социалните мрежи, на които регулярно се публикува информация.

- Да не се провеждат организационни събирания на групи над 20 (двадесет) лица и не повече от 1 човек на 4 кв. м., с изключение на допуснатите мероприятия в заповедите на министъра на здравеопазването.

Подробни препоръки за работодателите за подготвяне на работното място за COVID – 19 са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването.