В Пловдив беше представена книгата "Обща теория на Образованието“ - системи и модули”. Автор е Йордан Р. Йорданов – обществен деятел и практик в сферата на културата, науката, изкуствата и Образованието от гр. Варна, с дейност в цялата страна.

Йордан Р. Йорданов е общественик, писател, лектор със задълбочени познания в сферата на историята и културата на българския народ, автор на тематични разработки, подпомагащи съграждането на съвременната личност.

С дейността си създава средище за научни конференции, лектории, нова литература, обществени дискусии, концерти и други, посветени на българската култура, история, национална идентичност, нравствени и морални ценности, въпроси, свързани с образованието и актуални обществено-икономически теми, които дават вдъхновение за творчески проекти.

Работи в сферата на образованието и обществените процеси, сформиращи национална идентичност, основана на нравствени и морални категории, които изграждат съвременния човек.

Йордан Р. Йорданов е специалист по „Обществени науки“ и „Управление на образованието“ с дейност във формалното и неформалното образование.

Той представи своя труд, който е форматиран и стилизиран за работа в научните среди и Образованието. 

За книгата

Книгата „Обща теория на Образованието” - Системи и модули”, е нова образователна форма, която е структурирана на основата на съвременните директиви, които обхващат образованието, културата, държавните и обществени процеси.

В нея авторът Йордан Р. Йорданов разглежда връзките и отношенията между отделните звена и системи, социалните проблеми, които спъват общественото развитие и дава решения, приложими и спомагащи както Образователното и Културно дело в страната, така и индивидуалното осъзнаване и развитие.

Книгата е изготвена във формат като учебник, а отделните дялове дават цялостен модел за приложение в подсистемите на образователната структура. Изведени са нови понятия, категории и закони, които подпомагат за вникване същността на съвременния индивид, неговите нужди и потребности от ново знание и научни подходи за придобиване на умения, способности и развиване на изначалните дарби.

Книгата е подходяща както за специалисти и ръководители в сферата на Образователното и възпитателно дело, така и за отделните направления на науката, която включва социологията, философията, културата, етиката и др.