Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив през 2022 г. е 6531, разгледани са 8319 дела, а свършените дела са 6862 дела. От свършените дела 76 процента са приключили в срок до 3 месеца от образуването им, като се запазва темпа на работа от предходните години.

Тези и други данни за работата на съда, бяха изнесени от председателя на Окръжен съд – Пловдив госпожа Розалия Шейтанова в отчетния доклад за 2022 г. по време на общо събрание на съдиите. Въпреки лекият спад на броя на новопостъпилите дела, в сравнение с предходната година, когато са били 6987, действителната натовареност на съдиите остава висока през отчетния период при съпоставяне с общите данни за окръжните съдилища в страната, като Окръжен съд – Пловдив се нарежда на четвърто място по натовареност в страната сред 28-те окръжни съдилища. През 2022 г. съдиите са разгледали средно по 12.98 дела месечно и са приключили средно по 10.71 дела, като на всеки съдия са разпределени средно по 9 нови дела месечно.

Акцент в доклада беше поставен върху кадровата обезпеченост с магистратски длъжности и затрудненията, предизвикани от незаемането на щатове за съдии/младши съдии поради забавянето на конкурсите за заемане на свободните длъжности. „За преодоляване на тези затруднения и през 2022 г. продължи практиката на командироване на съдии на свободни щатове или на местата на магистрати, командировани в по-горна инстанция, но предвид броя на необезпечените щатове, все по-трудно се намира вариант за командироване на съдии от района на Окръжен съд – Пловдив. Това поставя сериозни изпитания при формирането на състави във всички отделения“, постави проблема съдия Розалия Шейтанова.

Резултатите от дейността на съдиите и съдебните служители от Окръжен съд – Пловдив през 2022 г., отразени в отчетния доклад, са плод на неуморните усилия и вложения труд в изпълнение на функциите, свързани с правораздавателната дейност, като за поредна година бяха отличени съдии, недопуснали нито една забава при изготвяне на съдебни актове, които през 2022 г. са 27.  

Гост на отчетното събрание беше г-жа Галина Арнаудова – заместник-председател на Апелативен съд – Пловдив. Тя подчерта, че резултатите, постигнати от магистратите от Окръжен съд – Пловдив през изминалата година, го нареждат сред най-добрите в страната. „Бъдете здрави и продължавайте да работите с ентусиазма, с който и досега го правите“, пожела съдия Галина Арнаудова на колегите си.