Ако бавите вноските по кредита, често се случва банката, вместо да го направи предсторчо изискуем и да запорира сметките ви и обезпечението, да ви предложи разсрочване чрез удължаване на срока.

Тук обаче може да се сблъскаме с някои незаконни практики на банките, по които съдът изрично се произнесе.

Кои са те, обясни пред TrafficNews адвокат Станимир Стоев:

   Ако банката ни предложи разрочване на кредита чрез удължаване на срока на погасяване на същия, няма право да начислява лихви за в бъдеще върху вече изтеклите лихви.

Това бе постановено от Върховния касационен съд с  Решение № 66 от 29.07.2019 г. по търговско дело № 1504 / 2018 г. Магистратите се произнесоха, че „уговорката в допълнителни споразумения към договор за кредит /с потребител – физическо лице/ за прибавяне към размера на редовната главница на просрочени задължения за лихви, върху които се начислява възнаградителна лихва, представлява анатоцизъм по смисъла на чл.10, ал.3 от Закона за задълженията и договорите. Той е допустим само при уговорка между търговци на основание чл. 294, ал.1 от Търговския закон”.

В банките е практика да сумират дължимите и невнесени в срок лихви с дължимата и невнесена в срок главница, като върху сбора от същите определят нова лихва върху така удължения срок на погасяване. Последното е забранено от цитираните по-горе законови разпоредби и е допустимо само между търговци /фирми/, и то само в случай, че е изрично уговорено.

Горното не означава, че не дължим непогасената към момента на предоговарянето лихва, а само че върху нея не може да бъде добавяна нова възнаградителна лихва, т.е. каквато и лихва да бъде определена, тя може да бъде начислена единствено и само върху непогасената част от главницата, не и върху непогасените до съответния момент лихви.

Това означава също така, че ако някой вече е предоговорил кредита си при горните условия, които са незаконосъобразни, може да поиска от съответната банка намаляването на дължимите вноски на основание на гореизложеното. А при отказ – да атакува подписанато допълнително споразумение по съотвения съдебен ред.