Отдавна кандидат-висшистите са разбрали, че е важно да завършиш висше образование, но още по-важно е каква специалност ще избереш и в кое точно висше учебно заведение. От това зависи не само каква точно ще бъде твоята професионална реализация, но и какви доходи ще имаш, което пък определя до някаква степен качеството на живот. Вижте кои са шестте професионални направления във висшето образование в България, които осигуряват най-висок облагаем доход?

Комуникационна и компютърна техника

Това е най-многобройното инженерно направление в българското висше образование. В неговите рамки се обучават близо 8300 студенти в 16 висши училища. Средният успех от дипломата за средно образование на първокурсниците в направлението (4,99) на практика съвпада със средната стойност за страната по този показател.

Средният месечен осигурителен доход на завършилите се нарежда на шесто място сред най-високите доходи на завършилите различните направления в страната, безработицата сред завършилите е значително по-ниска от средната за висшисти (2,44%).

Близо 60% от завършилите направлението през последните 5 години работят на позиция, за която се изисква висше образование. Между завършилите различните висши училища в направлението обаче се наблюдават съществени различия в степента на реализация.

Осигурителният доход на завършилите университета лидер в направлението, е около 2 пъти по-висок от този на завършилите някои висши училища от втората половина на класацията. Подобни различия се наблюдават по отношение на нивата на безработица сред дипломиралите се, както и по отношение на реализацията на позиции, за които се изисква висше образование.

Обществено здраве

Сред завършилите Обществено здраве се наблюдава ниска безработица, като при почти всички висши училища в класацията тя е доста под средните стойности за страната.

Направлението се характеризира с висок процент на приложение на придобитото висше образование (над 75%), както и с високи стойности на приноса на завършилите към осигурителната система.

Обществено здраве се нарежда сред 10-те най-добри професионални направления в страната. Между отделните висши училища в направлението обаче могат да се открият разлики, които не са за пренебрегване.

Резултатите на водещите в класацията медицински университети съответно в София, Пловдив и Варна са близки и през годините те са си разменяли местата на върха на класацията.

Математика

Специалистите, получили образованието си в професионално направление Математика, се отличават с високи доходи, нареждайки се по този показател на второ място в страната. Завършилите се реализират предимно като специалисти по информационни и комуникационни технологии, стопански и административни специалисти и като преподаватели. Това е едно от направленията с най-малък брой студенти в страната (412 към април 2018 г.), въпреки че завършилите го се радват на добра реализация на пазара на труда.

Металургия

Обучение в професионално направление Металургия предлага само едно висше училище в България. Обучението в това направление осигурява висока добавена стойност.

Средният успех на студентите от дипломата за завършено средно образование е сред 10-те най-ниски сред всички професионални направления в страната, докато средният осигурителен доход на завършилите е петият най-висок.

Металурзите имат висок принос и към осигурителната система, като делът на осигурените сред завършилите през последните 5 г. се нарежда на шесто място измежду всички 52 професионални направления в страната (86%).

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Професионалното направление се преподава единствено в Минно-геоложкия университет. Това е едно от професионалните направления, които осигуряват най-висока добавена стойност. В направлението се приемат студенти с едни от най-ниските оценки от дипломата за завършено средно образование (4,38), но същевременно средният осигурителен доход на завършилите направлението е сред трите най-високи сред висшистите в страната.

От друга страна, 37% от завършилите работят на позиция, изискваща висше образование, което е под средната стойност за завършилите висше образование в страната.

Информатика и компютърни науки

За поредна година средният осигурителен и облагаем доход на завършилите това професионално направление са най-високи в страната, а средният успех от дипломата за завършено средно образование на студентите първи курс в направлението (5,17) е по-висок от средния за страната.

В направлението обаче се наблюдават съществени различия в средните нива на доходи, заетост и степен на приложение на придобитото висше образование сред завършилите различните висши училища в него, пише 24 часа. Доходите на завършилите висшите училища в челото на класацията са около 2 пъти по-високи от тези на завършилите висши училища в края на класацията.

Подобни и дори още по-контрастни разминавания се наблюдават по отношение на нивото на безработица, което отчасти може да се дължи на регионалните различия в състоянието на икономиката. Броят на студентите в това направление плавно расте през последните 5 г., като през 2018-а вече са повече от 7900, с което Информатика се нарежда сред десетте най-масови професионални направления в страната.