Започва акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез Мобилен събирателен пункт в Пловдив. Инициативата  ще се проведе на 27 април, като мобилният пункт ще бъде на бул. „Шести септември“ –  паркинга зад ресторант „Стадиона” от 10:00 до 16:00 ч.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат на пункта са:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати;
  • Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;
  • Маслени филтри, спирачни течности и антифриз;
  • Фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.

Опасни отпадъци, генерирани в домовете могат да бъдат предавани и на площадките за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в шестте административни района на общината.