Близо 23 на 100 от българите се намират под линията на бедност за страната. За изминалата година 1 571 900 души са преживявали с месечен доход под 526 лв., или с около 17, 50лв. на ден.

На фона на инфлацията и тежката икономическа криза, през 2022г. размерът на линията на бедност в България е нараснал с 4.3% (с 22лв.). Макар и незначително, нараснала е и броят на лицата, които се намират под този праг на бедност, който през 2021г. е бил 22.1%.

Около 42 на 100 от българите изпитват затруднения при покриване на изненадващи финансови разходи като развалени уреди, неотложни ремонти, внезапно разболяване. 43,8% от населението има трудности да си позволи едноседмична почивка на хотел.

20 на 100 от гражданите се затрудняват при погасяване на режийните си разходи – заем за жилище или наем на квартира, сметки за ток, вода и отопление. Относително подобен е и броят на тези, които не могат да си позволят да се хранят с това, което пожелаят или да включват в менюто си ежедневно месо и млечни продукти.

Една от основните причини за бедността на българите е трудовата им заетост. Най-висок е процентът на безработни бедни, които представляват 56.9% от всички 1 571 900 души под минималния праг. Делът на работещите бедните остава непроменен спрямо предходните години - 10%.

Освен това, ключово се явява образованието на българите. Очаквано – най-често под линията на бедност попадат хора с нисък ценз или без никакво образование - близо 70 на 100. Прави впечатление, че 8,8% от хората със средно образование също попадат в тази категория. Част от бедните представляват и висшисти – 3,2 % от високообразованите българи преживяват с доход под 526лв. 

Оказва се, мъжете са изложени на по-висок риск от обедняване, независимо дали са трудово заети и дали са на пълен или непълен работен ден. Най-уязвими на немотия остават пенсионерите (61,3%), както и самотно живеещите жени (56,2%). През 2022 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се като роми - 63.2%, а най-нисък сред българите - 17.3%.

Линията на бедност за 2022 г. нараства в повечето области в страната спрямо предходната година. В Пловдивско по-застрашени от бедност са жените.

С най-голямо нарастване са областите Стара Загора (с 21.6%), Ямбол (с 19.4%), Варна (с 18.8%), Хасково (с 15.6%), София (с 13.5%) и Враца (с 10.2%).

Намаление в размера на линията на бедност се отчита в няколко области – Плевен (с 13.9%), Шумен (с 11.4%), Разград (с 10.1%), Бургас (с 3.6%), Пловдив (с 2.4%) и Благоевград (с 0.6%).