Деца не могат да участват в рекламите за хазарт или вредни храни, както не може да се разпространява и информация в предаванията, която вреди на здравето и развитието им. Това изисква Кодексът за поведение на електронните медии, приет от Съвета за електронни медии (СЕМ), който влиза в сила от началото на февруари.

В него са определени мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Кодексът представлява форма на съвместно регулиране за защита на детската аудитория по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Европейската директива за аудиовизуалните медийни услуги. Това означава, че регулаторната роля е споделена между заинтересованите субекти и националния регулаторен орган - СЕМ, като саморегулацията е свързана с националното законодателство. Съвместното регулиране следва да позволява намеса на държавата, когато неговите цели не са постигнати.

Кодексът е задължителен за всички доставчици на медийни услуги. Разпоредбите му, които се отнасят до услугите на платформите за споделяне на видеоклипове, са задължителни за доставчиците на такива услуги.

Според този кодекс в предаванията доставчиците на медийни услуги зачитат правото на детето на свобода на изразяване на мнение, както и правото му на личен живот, като не разпространяват информация, която може да увреди здравето и развитието му. Не разгласяват сведения и данни за дете, участник в предаване, а когато детето е непълнолетно - навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни. Децата до 12-годишна възраст винаги трябва да са в присъствието на придружител.

Според кодекса не се допуска участието на дете в предавания или реклами, които съдържат порнография или разголване на самото дете или на други участващи лица; също и в програмно съдържание, което подбужда към ненавист въз основа на расов, етнически, полов, религиозен или национален признак; или толерират ограничения на права или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование, убеждения, или наличие на увреждане.

Не се допускат предавания, в които детето се насърчава да се занимава с потенциално опасни дейности или поведение, или в които има безпричинна жестокост към животни, както и такива, които подбуждат към насилие и употреба на оръжие.

Деца не могат да участват и в предавания, които провокират или толерират замърсяване на околната среда.

Не се допуска участие на дете в реклама на хазартни игри, нито в реклами за генетично модифицирани храни, както и за вредни храни и напитки със съдържание на мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен, съгласно приложимата нормативната уредба.

Кодексът забранява участието на деца и в предавания, които подбуждат към употреба на наркотични вещества, алкохолни напитки, тютюневи изделия и изделия за пушене.

Разпоредбите на кодекса не се отнасят до предавания, предоставени във време и по начин, гарантиращ, че децата обикновено няма ги да чуят или видят. Това са предаванията в кодиран вид, както и тези, които се разпространяват в програми между 23,00 и 6,00 ч и са ясно обозначени.

Филмите и сериалите, както и други аудиовизуални произведения, които не се препоръчват за деца под 12-годишна възраст, могат да се разпространяват през цялото времетраене на програмите само ако са обозначени.

Филмите и сериалите, които не се препоръчват за деца под 14-годишна възраст, се разпространяват между 21,00 и 6,00 часа и трябва да са ясно обозначени. Тези, които са забранени за деца под 16-годишна възраст, се излъчват между 22,00 и 6,00 часа също с обозначение. Ако забраната е до 18-годишна възраст, излъчването трябва да е между 23,00 и 6,00 ч с подходящия знак.

Кодексът постановява още, че при отразяването на събития, свързани със злоупотреби с деца, насилие над и между деца, малтретиране на деца или семейни проблеми, доставчиците на медийни услуги трябва да положат необходимите усилия самоличността на детето да не бъде разкрита пред аудиторията, по начин, който може да му навреди.

Кодексът не ограничава приложението на задължения по отношение закрилата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и други нормативни актове.

Документът е разработен съвместно от СЕМ, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), БНР и БНТ.