Административният съд в София-град отмени едно от наложените наказания на Джок Полфрийман, докато е бил в Софийския затвор. Санкцията спрямо австралиеца, осъден на 20 години за убийството на студента Андрей Монов през 2007 г.,е наложена от шефа на затвора Десислав Трайков.

Именно той беше категорично против решението на Апелативния съд да пусне  предсрочно Полфрийман, В мотивите на състава на АССГ да отмени наказанието, наложено от Трайков, е записано, "че дисциплинарно производство не са изпълнени изискванията на чл. 35 от АПК, според който индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите граждани, ако такива са дадени съответно направени. 

Административнонаказващият орган не е изяснил всички факти, относими към случая, нито е взел предвид писмените обяснения, дадени от жалбоподателя в хода на дисциплинарното производство, което представлява съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на оспорената заповед.

"Допълнително съдът заявява: Ответникът следва да докаже неизпълнение на задължение от лишения от свобода по ЗИНЗС, послужило при преценката за наличие на дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 100, ал. 1 от ЗИНЗС. В случая това не е направено. 

Следва да е налице и виновно поведение на лишения от свобода, което също не се установява от събраните в хода на дисциплинарното производство, както и в хода на съдебното производство доказателства. Съдът счита, че в случая не е налице дисциплинарно нарушение, извършено от жалбоподателя, което е установено по безспорен начин и е основание за налагане на дисциплинарно наказание."

В момента Полфрийман е настанен в обшежитието за бежанци в Бусманци, докато се чака Върховният касационен съд да се произнесе окончателно.