Окръжна прокуратура е изпратила протест в Административния съд срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на Община Пловдив.  Възражението е от 14 януари и касае последното изменение на наредбата, която бе приета в края на декември от Общинския съвет.

От обвинението искат да отпаднат четири члена, които противоречат на законовите разпоредби и по-висшите нормативни актове.

Първото възражение е срещу чл. 32 ал. 4, която засяга  т.нар. данък „Придобиване”. Той гласи, че данъкът не се прилага за МПС-та, внесени в страната като нови. Пълният текст на ал.1 от Наредбата е, че „Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и МПС-тата, придобити по възмезден начин”. Според прокурора тази норма е в решително противоречие с актуалния текст на Закона за местните данъци и такси, според която от обхвата на нормата се изключени МПС-та,които не са регистрирани в страната.

Второто възражение е за вменяването на физически и юридически лица да подават декларации в двумесечен срок от получаването на имуществото. Прокуратурата изтъква, че цитирания текст е отпреди 01.01.2019 година, като след това законът е бил променен.  В него е премахнато бремето от законодателя с мотив, че няма нужда да са натоварват гражданите и бизнесът с излишни действия. Причината е, че гражданите заплащат еднократна такса при придобиването на имуществото и цялата информация отива служебно общините.

Третият протест на прокуратурата е за патентния данък в частта му за лицата, които извършват повече от една дейност, подлежаща на подобно облагане. В наредбата е записано, че ако физически лица или еднолични търговци извършват повече от една дейност, но не повече от три, заплащат патентния данък само, който е по-висок.

Според обвинителите обаче местните законотворци са създали двойствена хипотеза, тъй като в наредбата условието за повече от три дейности е отделно с точка и запетая. Това създавало усещането, че наредбата е „огледална”.

Последният член, който атакуват прокурорите е  формулата, която засяга плащането на данъка на такситата. И по-точно в тази част, която казва, че ако таксиметров шофьор е платил за цялата година данъка си, но решава да прекрати разрешителното си, то се възстановява сумата му до края на годината. Според обвинителите формулата противоречи на по-висшите нормативни актове.

След протеста на прокуратурата Административният съд трябва да вземе решение дали да отмени въпросните членове. Самата жалба не спира влизането в сила на наредбата, така че бюджетът на града може да бъде приет след две седмици. Обичайна практика е общинските съвети да променят наредбите според протестите на прокурорите. Така делото автоматично се прекратява.