Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ получи дарение с предпазни маски от Политехническия институт на град Шенжен, Китай, в подкрепа на борбата с пандемията от COVID-19.

Двете висши училища си сътрудничат успешно вече почти 4 години благодарение на създадения на 14 ноември 2017 г. Център за професионално обучение в областта на телекомуникациите и информационните технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“. Центърът дава реален шанс за практика на обучавани към него специалисти и на студентите от бакалавърските и магистърските програми по инженерните специалности в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“. Всяка година преподаватели и специалисти от Политехниката на Шенжен и Huawei посещават Пловдивския университет и провеждат обучение на студентите бакалаври и магистри от Физико-технологичния факултет по съвременни мобилни комуникации и технологии.

В писмо, придружаващо дарението, партньорите от Шенжен изразяват съпричастността си към усилията на ръководството на ПУ „Паисий Хилендарски“  да се справи адекватно и навременно с предизвикателства пред образованието в условията на социална изолация.

Колегите ни от Шенжен се позовават на китайско стихотворение, според което „макар и разделени от планини, всички споделяме облаците и дъжда и луната” и споделят надеждата си за укрепване на сътрудничеството между двете институции, разказаха от Пловдивския университет.