Цената на природния газ за месец октомври 2023 г. ще се понижи с близо 5%. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на заседанието за обсъждане на доклад относно заявление от обществения доставчик "Булгаргаз" от 15 септември 2023 г. за утвърждаване на цена за октомври, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 октомври да бъде в размер на 57,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Веселин Синабов, директор на дирекция "Природен газ" в "Булгаргаз" ЕАД, каза, че "Булгаргаз" няма забележки към доклада, изготвен от работната група на КЕВР. По негови думи от периода на подаване на доклада до днес ценообразуващият индекс се е повишил с около 8 процента заради стачки в Австралия на терминалите за втечнен природен газ и удълженото техническо обслужване на някои от най-големите находища за втечнен газ в Норвегия. "Това се отрази на първоначалното намаление, което заявихме, и към днешна дата се очертава вместо 9%, намалението на цената на природния газ да е около 5%", каза Синабов.

Председателят на КЕВР Иван Иванов обясни, че поевтиняването на природния газ за октомври ще бъде факт и най-вероятно ще се равнява на 5%, като ще се проследят текущите стойности на индекса в оставащите три дни от септември. Той насрочи закрито заседание в състав "Енергетика" на КЕВР за 1 октомври за утвърждаване на цена на природния газ за октомври за мегаватчас (MWh) - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

В ценовия микс за месец октомври е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България – Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 47,72 на сто от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, според КЕВР.

"Булгаргаз" е сключил за месец октомври два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

Председателят на КЕВР подчерта, че известното повишение на котировките през последните две седмици няма да има значително отражение върху цената за октомври, защото е постигнатата рекордна запълняемост на газовото хранилище в Чирен и на европейските хранилища - съответно 96,22 на сто и 95,19 на сто, както и продължаващото строителство на терминали за регазификация в цяла Европа.