Министерският съвет прие постановление за преобразуване на Физическия факултет и на Техническия колеж – Смолян, в структурата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, във Физико-технологичен факултет. Преобразуването на звената е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на проект, положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта му е консолидиране на университетската структура за по-ефективно използване на наличните ресурси.

Във Физико-технологичния факултет ще се провежда обучение на студенти по специалности от общо пет професионални направления: машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; физически науки, педагогика.