Със 142 гласа „за“ и 32 – „против“ парламентът прие Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. с вносител Министерският съвет.

Разчетите по нея следва да се преработят за обща численост на въоръжените сили, възлизаща на 43 000 души, се посочва в решението.

Средствата, получени като компенсация за предоставена военна помощ за Украйна, се използват целево за изпълнението на програмата, а министърът на финансите одобрява допълнителни разходи по реда на Закона за публичните финанси, приеха депутатите.

Ежегодно, съвместно с Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили, Министерският съвет внася в Народното събрание доклад за изпълнението на програмата и/или нейна актуализация.

Настоящата Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. е разработена в изпълнение на решение на Народното събрание, като в нея са включени основните проекти за превъоръжаване на Българската армия, посочва вносителят. С нейното одобрение от парламента ще бъде зададена рамката за превъоръжаване на Българската армия.

Разчетите в документа са направени при обща численост на Въоръжените сили от 37 хил. души.

В изпълнение на решението на Народното събрание са идентифицирани отбранителни способности за изграждане и развитие до 2032 г., както и проекти за модернизация за тяхното изграждане, разпределени по структури от състава на Въоръжените сили. 

Индикативната финансова рамка за реализация на програмата е изготвена в съответствие с прогнозните данни за реалния растеж на брутния вътрешен продукт и е съобразена със сроковете за постигане на националните цели за способности в рамките на Процеса на отбранително планиране в НАТО, пише също в мотивите.
Основен източник за финансиране на изпълнението на проектите за модернизация и изграждане на отбранителните способности са бюджетът за отбрана и разходите за отбрана по централния бюджет.

В програмата не са включени проекти, които не могат да бъдат финансирани при разходи за отбрана в размер на 2 процента от брутния вътрешен продукт.