Най-малко 1400 специалисти – представители на общини и на доставчици на социални услуги, ще преминат онлайн обучение за работа с модул „Социални услуги“ от Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Обученията се организират от Министерството на труда и социалната политика и ще се проведат в периода 16 – 20 октомври 2023 г. Желаещите да се включат в тях е необходимо да се регистрират на адрес: https://forms.gle/UNHPx5So91LfAbUb6  в срок до 11 октомври 2023 г.

Основната функция на модул „Социални услуги“ е да обслужва цялостния процес по планиране, управление, предоставяне и отчитане на социални услуги, финансирани от държавния бюджет. Базата данни ще съдържа информация за актуалната Национална карта на социалните услуги, която трябва да бъде изготвена до края на годината, стандартите за финансирането им, броя и видовете им на територията на всяка община. Модулът ще показва в реално време информация колко хора ползват различните видове социални услуги, какъв е свободният им капацитет и има ли листа на чакащите. Той ще включва данни и за дейностите, осъществявани от доставчиците на социални услуги, служителите, които ги ръководят и сключените договори за ползване на социални услуги.

Предвидено е чрез обученията служителите на общини да придобият умения за начина, по който се извършва годишното планиране на дейността на социалните услуги, промяната на броя на техните потребители и на мястото на предоставяне на социалните услуги. Доставчиците на социални услуги ще придобият компетентност за регистрация на потребители на социални услуги, предоставяне на социални услуги и въвеждане на отчетна информация за дейността им.

Обученията се организират по проект BG05M9ОP001-3.021-0001 „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.