През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1730 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2021 г. със 7,8%, съобщиха от Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 16,2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 15,5%, и „Добивна промишленост“ - с 14,6%. Намаление на заплатите с 2% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“. 

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13,4% спрямо второто тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 21.0%, „Други дейности“ - с 19.0%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.0%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2022 г. са:

 • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4 216 лева;
 • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 739 лева;
 • „Добивна промишленост“ - 2 544 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 058 лева;
 • „Други дейности“ - 1 185 лева;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1 262 лева.

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2022 г. се увеличават с 34,4 хил., или с 1,5%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 2,31 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30,5%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4,6%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 4,1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Образование“ - с 1,6% и „Строителство“ - с 1,2%.

  В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 20,4 и 16,6%.

  В края на юни 2022 г. в сравнение с края на юни 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3,1 хил. или с 0,1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,7 хил., „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5,6 хил., и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,9 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - със 7,0 хил., и в „Строителство“ - с 5,3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 5,3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,1%, и в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4,5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Строителство“ - с 4,1%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2022 г. е 1 771 лв., за май - 1 708 лв., и за юни - 1 710 лева.Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства със 7,8%, а в частния - с 15,4%.