Министърът на околната среда и водите Емил Димитров е обявил две нови защитени местности и една забележителност в страната. Заповедите му са били обнаровали по-рано през месец май.

За защитена местност е обявена „Средно поречие на река Негованка“ в землищата на село Ново село и село Емен, община Велико Търново. Общата и площ е 521,865 дка. Целта е опазване на характерен карстов ландшафт, крайречни гори и групи вековни дървета по поречието на река Негованка. Там са открити застрашени и защитени растителни видове – елвезиево кокиче и снежно кокиче, местообитания на застрашени, уязвими и защитени животински видове – черен щъркел , обикновен мишелов, бухал , гарван гробар , видра, европейска дива котка и др.  На територията на защитената местност са забранени редица дейности като строителство, промени в хидроложкия режим и речното легло на река Негованка, добив и изземване на инертни материали, разораване и залесяване.

Със друга заповед е обявена защитена местност „Серапионова пещера“, в землището на село Лютиброд, община Мездра, област Враца, с обща площ от 2,21 дка. Защитената местност е оместообитание на редки видове прилепи, както и видове безгръбначни животни. На територията и са забранени строителство, извеждане на сечи, с изключение на санитарни, изкопна и друга дейност, водеща до трайни промени на ландшафта, скално катерене и екипиране на катерачески маршрути, провеждане на снимки и масови мероприятия, влизане в пещера в периодите 25 май-31 юли и 1 ноември-1 април и др.

Новата природна забележителност е Пещера „Дедова дупка“ в землището на село Челопек, община Враца. Тя представлява 28-метрова пропастна пещера, забележителна със своите калцитни образувания - сталактити, сталагмити, сталактони, дендрити, завеси, повлеци, ситрови езера, както и калцитни кристали с дължина 5-12 см., скална гъба и езеро.