Няма превишаване на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве след пожара край Пазарджик, според резултатите от измерванията на въздуха. 

Огненото бедствие избухна вчера малко преди 17 ч. на площадка за разфасоване на бракувани автомобили в покрайнините на Пазарджик. Димната гъба се виждаше на десетки километри разстояние. Пожарът беше потушен след повече от 12 часа непрекъсната борба с огъня, в която се включиха екипи от Пловдив, Карлово, Белово, Пещера, Панагюрище и Пазарджик.

Експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория – Пазарджик към ИАОС са извършили поредица измервания на моментните стойности на вредни вещества във въздуха, с газанализатор Gasmet DX 4040 в три точки по посока на разпространение на дима.

Едновременно с това се следят и нивата на серен диоксид и азотен диоксид, измерени от пункта за постоянен мониторинг на въздуха в Пазарджик. Анализът на резултатите от измерванията не показва достигане и превишаване на алармените прагове на замърсителите.  Доголяма степен това се дължи на метеорологичните условия по време на пожара (скорост на вятъра от 10 до 20 км/ч), както и на голямата височината на издигане на дима и посоката му на разпространението.

Резултатите, измерени на пункта за постоянен мониторинг на въздуха в Пазарджик от 16 ч. 23 май до 6 ч. на 24 май са: 

Азотен диоксид – най-високата измерена средночасова стойност 25,24 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3

Серен диоксид – най-високата измерена средночасова стойност 23,67 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3

По данни на МВР, пожарът е напълно изгасен.