Обичайно през лятото областна дирекция "Земеделие" обяви настъпването на пожароопасния сезон в област Пловдив. В тази връзка от Дирекцията припомнят на гражданите някои основни правила.

Най-важното през месеците с най-високи температури и сухо време е да не се допуска паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчната зрялост при житните култури до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житните площи през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Забранено е в земеделски земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища, на други растителни отпадъци, както и ползването на открити огнеизточници.

Водачите на земеделска техника са длъжни да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност, да могат да работят с наличните пожаротехнически средства, да осъществяват дейности в земеделските земи с техника, която е допусната
до участие в жътвената кампания от органите за службата Пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), да зареждат гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател.

При възникване на пожари и нанасяне на щети в селскостопанските обекти и горските територии, на земеделските земи и продукция, общинските служби по земеделие да подават информация в Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив. За съблюдаване на мерките и спазване правилата и нормите на пожарната безопасност при извършване на жътвените дейности са уведомени кметовете и кметските наместници по населените места в община Асеновград, както и собствениците и ползвателите на земеделски земи.