Министерският съвет прие промени в Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. Целта е да се стимулира интересът на мобилните оператори да усвоят спектъра в обхвати 700 MHz и 800 MHz, който до този момент не е използван за граждански нужди и за който не са получавани приходи. Очакваните еднократни приходи за 2023 г. са близо 130 млн. лв., а ежегодните такси, които ще се плащат от мобилните оператори ще са в размер на близо 8 млн. лв.

Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на отбраната, както и други заинтересовани институции, работят за освобождаване на честотите и ползването им за граждански от почти 20 години. Вече бяха проведени успешни тестове за съвместно ползване на честотите от военновъздушните сили и предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги.

След обществено обсъждане, Комисията за регулиране на съобщенията предложи промени в размера на таксите, които отчитат състоянието на пазара, необходимостта от стимулиране развитието на 5G мрежи и насърчаване на инвестициите и иновациите.

Изменението е свързано и с изпълнение на Реформа 2: Ефективно използване на радиочестотния спектър от Плана за възстановяване и устойчивост, което ще гарантира плащанията. България трябва да приключи процедурите по предоставянето за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, от което зависи ускореното разгръщане и надграждане на 5G мрежите.

Страната ни е една от последните в Европа, където този обхват не се използва все още за предоставяне на мобилни услуги от пето поколение.

Парадокс: ВАС обяви 5G търговете за незаконни, търси се изход от ситуациятаРегулаторът трябва да намери начин как да изпълни съдебното решение, макар и при свършен факт