Министерският съвет одобри днес проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.

Законът предвижда създаването на нова антикорупционна комисия и промени в правомощията на действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Реформата е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предлага се новата антикорупционна комисия да има разследващи функции и да може да обжалва пред съд отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство по изпратени от нея преписки. Две ще са основните направления на работа на комисията - превенция (чрез събиране и анализ на информация и предлагане на антикорупционни мерки) и разкриване и разследване на корупционни престъпления.

Изрично са изброени престъпните посегателства, по които ще се работи, сред тях: длъжностно присвояване, умишлена безстопанственост, сключване на неизгодна сделка, престъпления по служба, подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари.

Новата антикорупционна комисия ще разследва прояви на висшия ешелон - народните представители, членовете на правителството, изборните членове на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС, ръководителите на агенция „Митници“, на НАП, областните управители, заместник областните управители, кметовете и заместник- кметовете на общини. Комисията ще е петчленна.

Предлага се съставът да е: двама членове, избирани от Народното събрание; един, назначаван от президента и по един, избиран от общите събрания на двете върховни съдилища - съответно ВКС и ВАС. Предвижда се Комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят ще се определя чрез жребий. Мандатът на членовете на Комисията ще бъде 5 години.