Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през КПП-тата областните центрове. Освен това промяна има и за работата на различни обекти, които са свързани с плащания на сметки, основно в големите търговски центрове.

Ето и заповедта

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

  • полагане на труд в населеното място;
  • здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  • завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  • необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  • необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.

 Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със: · служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта; · медицински документ; · документ за самоличност; · декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта. След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители: · на хранителни вериги и аптеки; · осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства; · в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност; · на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества; · извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности. С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.