Министърът на земеделието д-р Иван Иванов се срещна с Комисаря по земеделие и развитие на селските региони - Януш Войчеховски. Двамата се видяха в рамките на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в Белгия.

По време на срещата бе обсъден напредъкът по изготвянето на Националния стратегически план по Общата селскостопанска политика на България.

Министър Иванов запозна еврокомисар Войчеховски с причините за забавата във финализирането на Плана – политическата обстановка в страната, оставащите 3 заседания на Тематичната работна група и отразяване на поетите ангажименти от Коалиционното споразумение в него.

Той пое ангажимент за продължаване на работата на бързи обороти по завършване на Плана, във възможно най-кратки срокове.

Министър Иванов и еврокомисар Войчеховски се договориха за продължаване на конструктивния диалог и активната комуникация по завършване и одобрение на Националния стратегически план.