ОБЯВА

за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване

СНЦ “МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА” обявява процедура за прием на проектни предложения BG 06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

- развитие на инфраструктурата за отдих и туристическата инфраструктура за публично ползване на територията на действие на МИГ – Община Марица.

2. Допустими кандидати

-Община Марица;

-Юридически лица с нестопанска цел;

-Читалища на територията на община Марица

3. Допустими дейности:

-Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;

-Изграждане на обществени зони за отдих;

-Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;

-Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;

-Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно, историческо и културно наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;

-Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки.

4. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

По мярката се предоставя финансова помощ за следните допустими за подпомагане разходи:

  1. Изграждане, включително отпускане на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
  2. Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
  3. Нематериални инвестиции: придобиване или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
  4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.

Разходите по т. 4 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, т.2 и т.3!

5. Период за прием:

Началния срок: 02.01.2020г.

Краен срок : 31.03.2020г. 17.00 ч.

6. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

7. Бюджет на приема:

Размер на БФП – 400 000 лв.

Минимален размер на допустимите разходи за проект - 10 000 лева.

Максимален размер на допустимите разходи за проект - 100 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията  не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ

Минимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -10 000лв.

Максимален размер на БФП при интензитет на подпомагане 100% -100 000лв.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

1. Опит на кандидата - Кандидатът има изпълнен минимум 1 проект - 5 т.

2. Проектът задоволява потребностите на уязвими групи от населението - общо до 10 т.

- Подкрепят се повече от две групи - 10 т.

- Подкрепят се до две групи - 5 т.

3. Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие - 10 т.

4. Проектът е обвързан с реализирането на други проекти, финансирани по СМР - 10 т.

5. Проектът има минимум 2 иновативни елемента - 10 т.

ОБЩО - 45 т.

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация;

Мария Гюзелева – изпълнителен директор на МИГ – Община Марица, тел.: 0877 184775,  работен ден от 8,30 до 17.00 часа в  офиса  на МИГ – Община Марица на адрес  с. Калековец, ул.“Иван Вазов“ №5.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: leader_maritsa@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ – Община Марица“: http://www.leader-maritsa.eu, както и на единния информационен портал: www.eufunds.bg

10. Начин за подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.