Комплекс за транслационни невронауки и Медицински симулационен и тренировъчен център с най-новите придобивки на Медицинския университет в Пловдив. Те ще бъдат открити този понеделник, 6 юли от 11 часа в базата на бул. „Васил Априлов” 15 А. Сред официалните лица на откриването ще бъде заместник-министърът на икономиката и енергетиката Любен Петров.

Комплексът за транслационни невронауки е резултат от успешно приключил проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. под управлението на Министерството на икономиката и енергетиката. Продължителността на проекта е 22 месеца.

„Общият бюджет на проекта е 3,637,143 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 85%, а 15% са собствени средства на МУ-Пловдив. Комплексът включва: Център за транслационно функционално невроизобразяване с 3 Тесла ядрено-магнитен резонанс и Център за функционална неврохирургия с оперативен микроскоп. Това е изследователска клъстерна инфраструктура, която ще работи в тясно сътрудничество с аналогични структури на национално и международно ниво. Подобна апаратура е уникална по своето предназначение не само за страната ни, но и в цяла Югоизточна Европа - тя се създава изключително за изследователски цели”., съобщи пред TrafficNews.bg ректорът на МУ-Пловдив чл.кор. проф. д-р Стефан Костянев.

Иновативните дейности ще спомогнат в областта на неврохирургията – за постигане на прецизно преодоперативно визуализиране и локализиране на функционално важни мозъчни региони, в областта на неврологията за диагностициране на ранна съдова деменция или болест на Алцхаймер, мултиплена склероза и мозъчно-съдова болест, а в областта на психиатрията – за ранна оценка на терапевтичния медикаментозен отговор с цел оптимизиране на антидепресивното лечение.
Научните ресурси, концентрирани в Комплекса, му отреждат значима роля от Националната пътна карта за научна инфраструктура, чрез която България става част от пан-европейските инфраструктурни мрежи за наука и научни продукти.
В понеделник ще бъде открит и Медицинския симулационен и тренировъчен център. Той ще разполага с общо 12 симулационни човешки фигури (манекени).

Със създаването на тази уникална за страната структура МУ – Пловдив дава още една заявка за лидерското място в сферата на медицинското образование. Богатите технологични възможности на манекените и на практика неограничените софтуерни варианти са предпоставки за поставянето на едно вълнуващо начало на интерактивното медицинско обучение.

TrafficNews.bg