Конституционните съдии единодушно обявиха за противоконституционни три текста от Закона за социалните услуги. Магистратите се произнесоха по-рано днес по делото, което бе образувано по искане на народни представители от БСП. Те поискаха целият закон да бъде обявен за противоконституционен и атакуваха 45 текста от него. 

Окончателното решение и мотивите към него все още не са публикувани. От пресцентъра на КС съобщават само, че отменените разпоредби "дават широки права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица". В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно.

Първият текст, който, според магистратите, противоречи на Върховния закон, е чл 81, ал. 1. Той гласи, че при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа доставчикът на социалната услуга може да иска информация, съдействие и становища от държавни органи, общината, личния лекар на лицето, семейството и близките на лицето, лечебни заведения, институции в системата на предучилищното и училищното образование и други институции и доставчици на социални услуги, като те са длъжни да ги предоставят в рамките на срока, определен от доставчика.

Обявен за противоконституционен е и целия чл. 87, който урежда забраната за отказ за подкрепа на деца. Петте текста в него задължават доставчика да информира и консултира детето, с изключение на случаите на искане за ползване на резидентна грижа, да уведоми дирекция "Социално подпомагане", ако то не е навършило 14 години, а ако ги е навършило - да уведомява родителите му с неговото съгласие. 

Третата разпоредба е чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона. Текстовете оправомощяват социалните да посещават и проверяват местата, в които се управляват и предоставят социални услуги при изпълнение на контролните си функции, както и да получават пряко от лицата, ползващи социални услуги, необходимата информация.