В деня на детето Националния статистически институт публикува пилотна статистика, посветена на българските граждани, ненавършили 17-годишна възраст. В публикацията си институтът е отделил специално внимание на криминалните провели, в които са замесени деца – било то от страната на извършители, или на жертви.

От данните, изнесени от НСИ, виждаме, че кражбите остават най-честата форма на детска престъпност в България. За изминалата година 55% от случаите на нарушения на закона от деца са били свързани именно отнемане на чуждо имущество. За 2022г. извършители на кражби са 2 405 малолетни и непълнолетни граждани. От тях 907 (37.7%) са откраднали стоки от магазини или други търговски обекти. От домове кражби са извършили 517 деца (21.5%), а 159 деца са извършили кражби със взлом (6.6%).

За цитирания период броя малолетни и непълнолетни, преминали през Детска педагогическа стая за извършени престъпления, са 4 388. Отчита се голяма амплитуда между броя на кражби и грабежи. За разлика от кражбата на вещи, второто се характеризира с насилствено отнемане и пряко съприкосновение със собственика. Децата, посегнали по този начин на чуждо имущество, са 143. Тази цифра отрежда на грабежите последно място в класацията за броя на различните видове престъпления.

Хулиганство са извършили 182 деца, а 230 хлапета са причинили телесна повреда някому. Статистиката измерва, че броят на деца, преминали през ДПС, заради престъпления, свързани с наркотици е 402. 526 умишлено са увредили чужда собственост.

На този фон е известно за 1 163 деца, станали жертва на престъпност. През 2022 г. по този повод в педагогическа стая са регистрирани 685 (58.9%) момчета и 478 (41.1%)  момичета. Оказва се, жертвите на престъпления по-често са от 14 до 17-годишни - 61.7%. Малолетните пострадали лица са 38 на 100.

Прави впечатление, че в статистиката, измерваща броя на жертвите, видовете престъпност се подреждат по сходен начин с този на извършените незаконни прояви.  При 42.5% става дума именно за жертви на кражба. Следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 229 лица (19.7%), от грабежи - 56 лица (4.8%).

За съжаление, има регистрирани 75 деца, които са станали жертви на блудство, а жертвите на изнасилване и на опит за изнасилване, за които е известно, са 10.

Хлапетата преминали през ДПС заради извършени противообществените прояви през 2022 година 5 002. От тях момчетата са 3 365 (67.3%), а момичетата - 1 637 (32.7%).

Честата форма на противообществена проява е бягството от дома, извършена в 17,6 на 100 от случаите. Броят им е 880, като в статистиката попадат както деца, избягали от родния си дом, така и за такива, изчезнали от специализирана институция или домове за настаняване от резидентен тип.

Насилие, агресия или тормоз са упражнявали 1126 деца или общо 23 на 100 от случаите. Заради употреба на психоактивни вещества в стаите на ДПС са попадали 404 хлапета (8.1%). В непристойно и хулиганско поведение на обществено място са били спипани 335 деца (6.7%), а повреждане на обществена и частна собственост са извършили 419 лица (8.4%). Като противообществена проява законът счита още скитничество и просия, извършена от малолетни, като децата хванати да просят по улиците са 91 лица (1.8%).

От сравнителните данни става ясно, че има незначителен спад в броя на деца, които се видят на отчет в Детска педагогическа стая. През 2022 г. броят им е 8 626, като на фона на 2021г. броят им е намалял с 181, или с 2.1%.

Какъв в броят на децата в България?

В България живеят 1 099 696 деца на възраст от 0 до 17 години включително, или 17.1% от целокупното население. Децата до 15 годишна възраст са 913 419, или 14.2% от общия брой на населението. Младите хора на възраст от 15 до 17 години включително са 186 277 или 2.9%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.9%, Ямбол - 15.2%, и Бургас - 15.1%, от жителите на областта.

Относителният дял на лицата 15 - 17 години е най-висок в областите София (столица) - 18.3%, Пловдив - 9.6%, Варна - 6.9%, и Бургас - 6.7%, а най-нисък в областите Видин - 1.1%, Смолян - 1.3%, Силистра и Габрово по 1.4%.