Нито дума за съдбата на Бетонния мост в Пловдив не бе казана по време на отварянето на ценовите оферти от НКЖИ за пробива под Централна гара. Днес комисия отвори офертата на единствения  участник в процедурата – консорциум между „Трейс груп ХОЛД“ и „Балкантел“. Ако няма извънредно решение от НКЖИ, то именно компанията ще бъде изпълнител на тази част от проекта за  жп възел Пловдив. Шефът на НКЖИ Красимир Папукчийски бе казал, че ще направят всичко възможно за запазването на Бетонния мост, но той не присъства на процедурата, както и никой от пловдивските управленци. Самата процедура си върви със заложеното събаряне на моста. 

4 285 874,63 ст. непредвидени разходи допуска Обединение Проект Пловдив, както се казва консорциумът. Това е 5% от договорната цена по проекта - 89 028 245, 95 лева.

Заедно с ДДС върху договорната цена /в размер на 17 805 649, 19 лв/ и данък добавена стойност върху непредвидените разходи / 857 174,93 лева/, общата цена за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив, е 111 976 944 лв с ДДС.

Проектът "Развитие на железопътен възел Пловдив" се финансира със средства по механизма за свързване на Европа.

Днес комисия в Национална компания „Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ с председател инж. Мария Генова – главен експерт „Проектиране и подготовка”  отвори ценовата оферта на единствения кандидат за проекта , както изисква публичната процедура. Предложението бе в затворен непрозрачен плик.

Членове на комисията бяха: Стоян Стоянов, инж. Иванка Димитрова , инж. Ивайло Стоичков, инж. Ангел Каръпски,  Десислава Луканова,  Десислава Славчева.

Инж. Генова изчете ценовите параметри. От офертата стана ясно още, че заявеният аванс от Обединение Проект Пловдив е в размер на 8 902 824,60 лева, представляващ 10% от договорната цена.

„Поемаме ангажимент да изпълним поръчката според изискванията, заложени в техническата спецификация. Гарантираме, че при така предложените от нас условия  в предложените от нас цени сме включили всички разходи по изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, както са поставени съгласно указанието за попълване на ценовото условие. Декларираме, че ще предоставим исканите от възложителя дейности съобразно предмета на поръчката съгласно оферираните от нас по-горе стойности за целия срок на изпълнение на договора и няма да ги изменяме, освен в полза на възложителя. Запознати сме с условието, че когато предложението на участник, свързано с цените, които подлежат на оценяване, е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, участникът ще трябва да обоснове предложените цени по смисъла на член 72, алинея 2 от ЗОП”, пише още в офертата.

Именно в техническата спецификация на проекта е предвидено премахването на Бетонния мост. Изпълнителят на практика няма как да промени условията по поръчката. Вероятно ще се търси вариант проектът да бъде променен в движение, но към този момент няма сигнали, че това ще се случи.  Преди време от „Трейс груп ХОЛД“ бяха заявили, че ще коментират изпълнението на поръчката когато има подписан договор, като гарантираха, че ще се опитат да опазят обществения интерес.

Поръчката е разделена на три етапа, като първите два включат проектирането и строителството на съоръжението, а третият е изваждане на сертификат за оперативна съвместимост.

Трейс предложи 112 млн. лева за жп възела в ПловдивВ НКЖИ отвориха офертата на единствения кандидат за проекта

Частна фирма решава кога да бъде бутнат Бетонния мост – въпросът е преди или след пробиваЕдинствената фирма,която е подала документи за участие в поръчката е „Трейс холд груп”