Да се вкара института на т.н. съкратено съдебно следствие, както и да се даде възможност на лицата да се признаят за виновни и да сключат споразумение в административните производства - това са две от най-съществени изменения, които се предвиждат в проекта на Закона за административните нарушения и наказания. Всички тези нови "опции" са свързани с друг важен елемент, а именно глобите и имуществените санкции на фирмите, които да бъдат намалявани при ползване на някой от бързите методи за приключване на публично-частния казус. 

Предложените промени обхващат изключително голям обсег от административно-наказателната дейност, като започват от промяна в реквизитите на АУАН, че чак до удължаване на срока за представяне на писмени възражения по акта от 3 на 7 дни, както и за обжалване на наказателните постановления - от 7 на 14 дни. Давността и условията по прилагането и на двата вида давност същпо ще претърпят корекции. 

Според нормотворците, действащите разпоредби на ЗАНН са морално остарели и не покриват голяма част от новосъздадените социални полета, нито нуждите на съвременното действие. 

Така например се иска регламентиране на "връчването" на наказателни постановления онлайн чрез изпращането им през модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Друг проблем е липсата на точна яснота кой наказва онлайн простъпките ни. С оглед на дигитализираното ни до голяма степен професионално и лично битие, такъв регламент е повече от необходим. Затова в закона се урежда териториалната компетентност на наказващите органи за нарушения, извършени в киберпространството.

Има и конкретно предложение как да стане това - предлага се в тези случаи компетентен да разгледа преписката да е наказващият орган, в чийто район е постоянният адрес на нарушителя или адреса на управление на едноличния търговец или юридическото лице. Когато нарушителят няма постоянен адрес в страната или  едноличният търговец или юридическото лице нямат адрес на управление в страната, компетентен да разгледа преписката ще е наказващият орган с териториална компетентност – гр. София.

Безспорно най-сензационно звучат идеите за споразумение, вместо наказателно постановление, с което да намалим санкцията си до 70% от минималната ставка. Според идеолозите на проекта, целта на това споразумение е да се позволи приключване на административно-наказателното производство в кратки срокове. Такава цел е по-меродавна за идеята за съкратено съдебно следствие, тук вероятно - както и в друго интересно предложение за изплащане на глоба в срока на обжалване, се цели по-висока събираемост. 

Наказващият орган е длъжен да разясни на лицето за правните възможности и последици от споразумението. То се съставя в писмена форма между страните и се издава вместо наказателно постановление. При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция - в размер на 70 % от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70 % от половината от максимума.

Споразумение няма да може да се сключи в четири случая: за повторно извършено нарушение, която нарушението не попада в дефиницията за повторност по силата на специален закон; за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид; когато деянието съставлява престъпление; когато признанието на нарушителя не се подкрепя от материалите по преписката. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. Сумата се заплаща в 14-дневен срок от сключването, а в случай, че не бъде заплатена, наказващият орган обявява, че не е постигнато споразумение и издава наказателно постановление. 

На следващ ред, другият начин за по-малко глоби, или по точно 80% от наложените, е да го направите във времето на срока на обжалване. Това има своите подводни камъни, тъй като се губи възможността за обжалване на размера на санкцията. Остава обаче правото на уличения като нарушител да жали други части от наказателно постановление, например друг вид административно наказание, отнемане на вещи и т.н.  

За първи път искат в административния процес да се вкара институт от наказателния, а именно съкратеното съдебно производство/ Такова ще може да се инициира при съдебния контрол върху законосъобразността на санкционните актове на администрация с цел ускоряване на процеса и намаляване натовареността на компетентните съдилища. 

Има и други важни и интересни идеи, които касаят дефиницията на маловажен случай и явно маловажен, където се предвижда да не се пише акт, а да се прави предупреждение. Това обаче води след себе си до прецизиране на условията за повторно нарушение. Санкциите пък ще се налагат само мотивирано, тъй като обикновено законът предвижда граници на наказанието и органът решава по свое усмотрение какъв да е размерът в конкретния случай. 

Едни от най-разпространените актове и наказателни постановления, които се обжалват в залите, са тези от МВР по Закона за движение по пътищата. Друг вид разпространени административни санкции са от общински власти и предприятия, НАП, НОИ и др. 

Документът със всички предложени промени в публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации, където всички могат да изложат становища в срок до 7 февруари.