Три дела срещу предизвикалия обществено недоволство нов подход на МВР граничните полицаи да проверяват преминаващите през сухопътните граници за неплатени глоби за нарушения на пътя заведе гражданка.

Tя е атакувала въведената наскоро практика на МВР да събира вземанията си, като спира пътуващите да преминат границата, ако не си платят глобата, използвайки всички възможни пътища на защита, предава lex.bg.

Трите дела са следствие от това, че въпреки че масовите проверки са в ход от повече от месец, нито има промени в приложимата нормативна уредба, нито публично са достъпни актове на органите на МВР, които да изяснят същността им и последователността на действията, извършвани на граничните пунктове. А така създалото се положение пряко ограничава и затруднява правото на свободно движение на десетки хиляди граждани, желаещи да пътуват в други държави от ЕС.

Първото дело е пред Административен съд София-град. Пред него е предявен  отрицателен установителен иск  срещу министъра на вътрешните работи Младен Маринов, директорите на граничната и националната полиция и шефа на ОДМВР-София.

От АССГ се иска да установи, че четиримата ответници по делото нямат правото да извършват и да възлагат системни проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движение по пътищата при преминаване през ГКПП.

И за да се илюстрира ситуацията, се прави следната аналогия: „По същия начин на границата може да се въведе и проверка за всякакви други глоби, неплатен данък сгради, данък общ доход, местни данъци и такси и какво ли още не, вследствие на което човек да стои дни наред и да плаща глоби и данъци, ако разполага със средства. Ако не разполага – просто няма да може да премине границата. Не може една държава да нарушава основни права на гражданите си, защото не може ефективно да събира глоби, данъци и др.“.

Нещо повече – те създават непропорционални ограничения на права. „Проверките по граничните пунктове за неплатени задължения не само не са изрично уредени в закон, но и преследват цел, която не може да оправдае затрудненията и ограниченията, които се създават за гражданите. Конституционният съд вече е имал повод да се произнесе, че мерките, с които се ограничават конституционно признати права и интереси на гражданите следва да бъдат уредени при отчитане принципа на пропорционалност“, изтъква ищцата пред съда

Следващият път на защита е чрез искане за преустановяване на неоснователни действия на администрацията на основание чл. 250 АПК. АдмС-Благоевград е сезиран с искане да разпореди преустановяване на неоснователното извършване на проверките при преминаване през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Илинден-Ексохи“. По него вече е образувано административно дело.

По закон при такова искане съдът следва незабавно да изиска от МВР данни за основанието на извършваните действия, след което да се произнесе в най-кратки срокове.

В искането се изтъква, че съгласно АПК всички действия на администрацията следва да се основават на закона или на административен акт. А системното провеждане на проверки на границата за неплатени глоби и невръчени наказателни постановления и електронни фишове и то точно когато българските граждани преминават в друга държава от ЕС, не е основано нито на закона, нито на административен акт – бил той общ или нормативен.

Пред АдмС-Благоевград адвокатите се позовават на практиката на СЕС, според която ограничение на свободното движение на хора, което не е обусловено от гражданството, не може да се прави с икономически цели.

„Считаме, че целите, които проверките преследват, са изцяло икономически и следователно не е налице валидно ограничение на правото на напускане на страната. Това е така, тъй като единственият резултат, към който националната мярка е насочена, е по-лесно събиране на държавни вземания. Недобросъвестно държавните органи използват факта, че преминаването през граница се осъществява само през определените за това ГКПП, за да извършат масова и автоматизирана проверка на българските и чуждестранните граждани, пребиваващи в България. Събирането на вземания е в полза единствено на държавната хазна, което насочва към незаконосъобразното икономическо оправдаване на мярката“, се заявява в искането.

Към всичко това се добавя и жалба до ВАС, с която по реда се иска да бъде прогласена нищожността на неизвестния акт на министъра на вътрешните работи, с който са променени редът и организацията за осъществяването на граничен контрол при преминаването през ГКПП чрез въвеждането на проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и електронни фишове по ЗДвП.

В жалбата до ВАС се изтъква, че извършването на граничните проверки, които засягат правата и интересите на неопределен и неограничен брой адресати и имат многократно действие, неминуемо е свързано с издаването на подзаконов нормативен акт, който предвижда проверките да се извършват точно на граничните пунктове и точно когато българските граждани преминават в друга държава-членка на ЕС.

В случая обаче, ако има такъв, той е издаден в устна форма или под формата на необнародвана инструкция, което води до нищожността му.

Сега предстои трите съдилища да образуват дела и да ги насрочат.