Вицепремиерът Томислав Дончев представи Националния план за възстановяване и устойчивост на България, по който ще бъдат разпределени 12 милиарда европейски средства. Чрез този инструмент ЕС предоставя финансиране, за да помогне на държавите членки в усилията им за възпиране на здравната криза и овладяване на икономическата криза, настъпили заради разпространението на COVID-19.

"Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията. В преследването на тази цел са групирани набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос към възстановяването на потенциала за растеж на икономиката и да го развият, като осигурят устойчивост на негативни външни въздействия. Това ще позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските. Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка", посочи Дончев. 

Дончев на няколко пъти направи уговорка, че това не е окончателната версия, а повече иска да предизвика дискусия и да чуе мнения и идеи. 

"Моля критикувайте, предложете нови идеи, искам следващите 2 месеца целият състав на министерствата да е на ваше разположение, да има дискусии, критики, да има предложения – това не е план на българското правителство, а на българското общество. Ще се изпълнява поне от две правителства, а ефектите ще се усещат поне 10 години напред", посочи Дончев. 

Средствата трябва да бъдат инвестирани в срок до 2026, тоест в рамките на 6 години. 12 млрд. лева са безвъзмездното финансиране, а отделно България има право да вземе до 9 млрд. заем в левове. Парите ще бъдат разпределени по четири стълба.

Това е шанс за бг да бъде по-подготвена и адекватна пред предизвикателствата на бъдещето – дигиталкизация, зелена икономика, уникален шанс да бъдат прокарани реформи.

Първият стълб е "Иновативна България"и по него ще бъдат отпуснати 20% от средствата по Плана. Той цели повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж. Ще вклчи инвестиции в образователната система в посока модернизация. Освен на самия образователен процес и система, ще се извърши ремонт на материална база на над 750 училища, 450 детски градини с бюджет от 720 милиона лева. Ще се подпомогнат научните изследвания. Ще се създаде фонд от 410 милиона лева за финансиране на научните изследвания и дейност.

"Трябва да произвеждаме не просто повече неща, а по-скъпи – изобретени тук", посочи Дончев и подчерта, че инвестицията в наука и образование е предпоставка за устойчиво развитие на обществото и икономиката.

Вторият стълб е "Зелена България" – с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план – 37% от ресурсите по Плана. Тук фокус ще е кръговата икономика, енергийната ефективност. 4,5 милиарда ще бъдат отделени за модернизация на промишлени сгради и обновяването на машинния парк. Ще бъде възстановена националната програма за енергийната ефективност с променени правила. 

"Не трябва да свеждаме програмата до опаковане на сгради и слагане на дограми, трябва да бъдем по-иновативни, по-напредничави, да слагаме - слънчеви колектори, фолтовотаични системи, помпи и други авангардни решения. Това трябва да стане в условията на модернизация и на градовете, домовете на хората да станат по-уютни, сметките им по-малки. Най-ползваните обществени сгради също ще бъдат включени в програмата. Над половин милиард лева за дигитализация на системата за енергопренасяне. 850 милиона лева ще бъдат вложени в хидроинфраструктурата, за да има по-добро напояване", посочи Дончев. 

Третият стълб е "Свързана България" – акцентиращ върху осигуряването на предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на специфичния местен потенциал – 22% от ресурсите по Плана. В него са включени 806 милиона лева за така наречените "дигитални магистрали" - цифрова инфраструктура, както и 1 милиард пакет за жп трафика - нови влакове, вагони, мотриси.

"Нека да качим българина отново на влак, защото е сигурен, евтин, екологичен и комфортен начин за превоз", посочи вицепремиерът. 

Четвъртият стълб е "Справедлива България" – със специален фокус върху групите и лицата в неравностойно положение за постигане на повключващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 21% от ресурсите по Плана. Тук попада дълъг списък с проекти за оптимизация на работата на публичните институции с цел да стане много по-бърза, прозрачна и полезна за хора и за бизнес. Ще се завърши дигитализацията на съдебната система. Предвидено е всеки лист хартия, който се намира в държавната администрация, да бъде сведен в електронна форма. Национална система за електронна идентификация ще бъде финансирана с над 170 милиона. Ще се открие и фонд от 60 милиона за финансиране на културата, специален ресурс ще има и за дигитализация на съдържание. 780 милиона са предвидени за оборудване и квалификация на медицински персонал.

„Всичко това ще се случи в следващите 6 години. Те ще бъдат този микс от политики, който ще позволи страната ни и ЕС да се възстановят бързо от кризата, но е и шанс и за друга икономика – икономика базирана на знание, икономика на 21 век, зелена икономика, на добавената стойност“, посочи Дончев.