Успешно приключи есенната кампания на Община Пловдив за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която се проведе от 23 до25 октомври. За разлика от първата кампания, въпреки лошите метеорологични условия, много от гражданите се възползваха от възможността си да се освободят от опасните отпадъци, които са събирали от домовете си. 
В мобилния пункт на „Балбок Инженеринг“ бяха събрани предимно лекарства с изтекъл срок на годност - приблизително 130 кг., живаксъдържащи уреди - около 1 кг. и домакински препарати и химикали - около 10 кг.
 
Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. Поради тази причина Дирекция „Екология и управление на отпадъците” приканва гражданите да посещават редовно официалната интернет страница на общината, за да си информират за предстоящи кампании и инициативи, свързани с правилното управление на отпадъците. 
TrafficNews.bg