Кметовете на село Варвара и село Ветрен дол започват процедура за проучване нагласите сред жителите на двете села за отделяне от община Септември и присъединяване към община Пазарджик. Част от мотивите са, че двете населени места са в близост до територията на община Пазарджик, жителите извличат ползи от предимствата, които предлага град Пазарджик, част от които са множество социални и икономически придобивки - средни учебни заведения, болници и институции, предлагащи административно обслужване. И не на последно място по-големият град дава възможност за по-добра реализация на трудовия пазар, което съчетано с удобните транспортни връзки, които притежава община Пазарджик, е предпоставка за по-добър живот.

Процедурата по отделянето може да започне след:

- искане за провеждане на референдум за отделяне на населеното място от съответната община и присъединяването му към съседна община, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите на населеното място до съответния общински съвет;

- Общинските съвети /Септември и Пазарджик/ в едномесечен срок се произнасят задължително с мотивирано решение относно исканата промяна и го изпращат на областния управител;

- Областният управител в двуседмичен срок проверява законосъобразността на искането и на решенията на общинските съвети;

- При положително решение на общинския съвет на приемащата община, областният управител в двуседмичен срок предлага на общинския съвет на общината, от чиято територия се иска отделянето, да приеме решение за произвеждане на референдум в съответното населено място;

- Референдумът се произвежда при условия и ред, определени със закон;

- При положителен вот на избирателите, областният управител в едномесечен срок внася писмен доклад в Министерския съвет относно исканата промяна;

- Министерският съвет приема решение, с което предлага на президента на Република България да утвърди исканата промяна.

TrafficNews.bg