Една трета от участниците в местните избори не са подали отчетите си в Сметната палата, съобщават от одитния орган, цитирани от БНТ.

Засега само 460 от общо 649 участници, регистрирани в Общинските избирателни комисии, и 67 участници, регистрирани в Централната избирателна комисия – партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции, участници досега са подали своите отчети.

До 8 декември 2023 г. (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите на 29 октомври трябва да представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. (съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс). Там, където е проведен балотаж, срокът за представяне e до 15 декември 2023 г.)

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.