289 кандат-студенти са изкарали отлични оценки на предварителните изпити в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От тях пълните отличници са 66, а с оценки над 5.50 – 223. Резултатите показват макар и с малко положителна тенденция в сравнение с миналата година. Общият брой отлични оценки през 2018 бе 231, а пълните отличия – 40, съобщават от висшето училище.

Броят на оценките „Много добър“ е 554, „Добър“ – 546, среден успех са показали 256 души, а слаб – 287. Няма анулирани изпитни работи, съобщиха от ВУЗ-а.

Резултатите от кандидат-студентските изпити представи зам.-ректорът по учебна дейност на Пловдивския университет доц. д-р Мария Стоянова. Тя припомни, че в предварителната сесия от 1 до 4 юни включително участие бяха заявили над 1700 кандидат-студенти, а броят явявания беше 1932, тъй като много кандидати бяха избрали да участват в няколко изпита.

Най-масов, макар и най-силно затруднил кандидат-студентите в ПУ „Паисий Хилендарски“, е изпитът по български език, защото е един от основните при формиране на бала в повечето специалности. Той се проведе на 1 юни и на него се явиха 818 кандидати, от които с отлични оценки са 70 човека, петима от тях с пълно отличие. 181 са писмените работи с оценка „Много добър“, 206 – „Добър“, 114 – „Среден“, а 247 души или 30% от явилите се са показали  слаб резултат. 

Вторият по интерес от страна на кандидат-студентите изпит е този по английски език. Прегледаните писмени работи са 270, което с 42 повече спрямо 2018 г. Тази година 20 са отличните оценки, 118 – много добрите, 97 – добрите, 28 - средните, а слабите оценки са 7.

Общо 179 човека са се включили в изпита по история на България и 29 са показали отлични познания, 30 са оценките „Много добър“, 45 – „Добър“, 52 – „Среден“ и 23 – „Слаб“.

Знанията си по информатика са проверили 109 кандидат-студенти, като 32 са получили отлични оценки – 14 „Отличен 6.00“ и 18 „Отличен“ над 5.50.  23-ма са с много добър резултат, 46 – с добър, има 8 средни оценки и нито една слаба.

Траен, макар и вече не прекалено висок, остава интересът към изпита по психология. В предварителната кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“ са прегледани 100 писмени работи по този предмет. Няма слаби оценки, отличните са 24, много добрите – 47, добрите – 26, а средните – 3.

Като положителна тенденция и през настоящата година в Пловдивския университет се отчита по-голям интерес към  предварителните изпити по природни науки. Най-много кандидати имаше за изпита по математика – 211, което е с 35 повече спрямо същия етап миналата година. Сега 19 кандидати са получили отлични оценки, 58 – много добри,  82 – добри,  44 са със среден успех, а едва 8 – със слаб. На изпита по биология са се явили 92-ма кандидати, като положителен момент се отчита и фактът, че няма средни и слаби оценки, а само 24 отлични, 52 много добри и 16 добри.

По-малък брой, но очевидно мотивирани кандидат-студенти са се явили на изпитите по физика и химия – съответно 20 и 12 души. По физика единствените получени оценки са „Отличен 6.00“ – 6 души, „Отличен“ над 5.50 – 11 души, и „Много добър“ – 3. Отличните резултати по химия са 4, много добрите – 6, а добрите – 2. И по този предмет няма средни и слаби оценки. По география на България са изпитани 38 кандидати и 13 от тях са получили отлични оценки, 12 – много добри, 7 са добрите, а 4 и 2 съответно средните и слаби резултати.

На изпита в два кръга по изобразително изкуство са се явили 67 души, което сравнено с предварителната дата миналата година е почти удвоен брой кандидати. Във втори кръг тази година 22-ма са оценени с 6.00, има 24 много добри, 19 добри и 2 средни. Няма слаби оценки. Явилите се на изпита по музика са 16, от тях 11 са получили резултат „Отличен 6.00“, 4 – „Отличен“ над 5.50, и един кандидат е получил средна оценка. 

Продължава тенденцията от миналата година да се наблюдава по-малко процентно съотношение при избора за явяване на повече от един изпит. Смятаме, че това се дължи на факта, че младите хора все по-точно правят избора си за бъдеща професия, коментира доц. Стоянова.

Според нея по-високият общ резултат на отличните оценки – 289, и много добрите – 554, показва по-добра подготвеност на кандидатите като цяло, макар по някои предмети като български език, например, да изглежда плашещо по-ниското средно ниво на успех. За съжаление последната тенденция е национална и се отчита не само на входящото ниво за висшите училища.

Получилите отлични оценки (5.50 и по-висока) на предварителните изпити в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да се запишат в избрана от тях специалност още при подаване на кандидатстудентските документи. Съответните изпити трябва да удовлетворяват изискванията за прием в посочената специалност. Оценките от всички предварителни изпити са равностойни на тези от планираните за провеждане през м. юли редовни конкурсни изпити. С получените оценки кандидатите мо­гат да уча­стват в кла­си­ра­не­то или да се явят от­но­во на съ­щи­те конкурсни из­пи­ти в редовната кампания през юли, ако по­лу­че­на­та оцен­ка не ги за­до­во­ля­ва. При фор­ми­ра­нето на ба­ла за кла­си­ра­не­ се взе­ма по-ви­со­ка­та оцен­ка.