17 нови професии бяха добавени в списъка на защитените от държавата специалности, а други 9 отпаднаха. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание. В тази група попадат специалности, които са уникални по съдържание или за съответния регион, в който се изучава. В тях може да се изучават и по-малък брой ученици и са защитени от закриване.

Сред 17-те нови специалности са професии, свързани с подкрепа на хора от уязвими групи и деца като „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания", „Подпомагане на деца", „Подпомагане на възрастни" „Български жестов език". В обновения списък се добавят още - „Стругарство", „Художествена тъкан", „Плетачно производство", „Минна електромеханика", „Локомотиви и вагони, „Конструктивна реставрация", „Декоративна реставрация" и др.

Всички те отговарят и на двата необходими критерия - „Уникалност по териториален признак" и „Уникалност по съдържателен признак".

Същевременно от Списъка отпадат пет специалности, които вече не отговарят на критерия „Уникалност по териториален признак" и се изучават в повече от четири училища в страната. Това са „Полиграфия", „Металообработващи машини", „Производство на месо, месни продукти и риба", „Производство и преработка на мляко и млечни продукти" и „Трайни насаждения".

Актуализира се и списъкът със специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Към него се добавят 9 нови специалности - „Металообработващи машини", „Осигуряване на продуктова информация", „Социална работа с деца в семейства с риск", „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения", „Производство на кулинарни изделия и напитки", „Спедиция, транспортна и складова логистика ", „Трайни насаждения", „Производство на месо, месни продукти и риба" (професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост) и „Полиграфия". На учениците, които се обучават в тези специалности, ще бъдат осигурявани стипендии за целия срок на обучението им.