Еднократната помощ от 300 лв. се е изплатила на общо 240 110 семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, кандидатствали за този вид подпомагане, независимо от техните доходи. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане.

През тази година, след като беше разширен обхватът на правоимащите семейства и отпадна изискването за предоставяне на удостоверение, че детето е записано в съответния клас, еднократната помощ беше отпусната на общо 258 518 ученици. В сравнение с учебната 2022-2023 г. над 141 000 семейства и почти 159 000 ученици повече са били подпомогнати.

Половината от средствата се получават при отпускането, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало пет и повече неизвинени отсъствия от учебните занятия.

Финансовата подкрепа помага на родителите да закупят част от основните пособия и дрехи, необходими за учениците. Тя се получава при положение, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Предоставя се и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки, в приемни семейства, както и на настойник/попечител.