Цените на производител са се покачили с цели 47.7% на годишна база. Това показва индексът на цените на производител на вътрешния пазар към май 2022, спрямо същия месец на 2021 година. Предвид, че този индекс се използва за предвестник на инфлацията за потребителите, това вещае още по-сериозни нива на обезценяване на доходите на домакинствата и още по-високи цени по магазините.  

За година има почти удвояване на производствените цени и разпределението на ток, топлва вода и газ /повишаване с 82.7%/. При производството, най-голям ръст в цените на крайната продукция има при химични продукти - с 60%, производство на основни метали - с 38%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 46%, производството на хранителни продукти - с 27%. 

На практика това значи, че храните на едро са поскъпнали с над една четвърт за година. Докато обаче стигнат до потребителя, както и всички други пособия - метални, дървени и т.н., те оскъпяват многократно цената си заради превоз, дистрибуция, а и заради крайните надценки, които търговците поставят. Обикновено стоките минават няколко пъти през този цикъл, защото първо биват закупени от една фирма, а после препродадени още веднъж на друга. 

На месечна база е отчетено едва 0,1% намаление на цените на производител на вътрешния пазар, и то не заради цените при производството на стоки, а заради регистрираното 3% понижение на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.3%, в добивната промишленост - с 2.1%. В преработващата промишленост е отчетено увеличение - с 3.0%.

Индексите на цени на производител измерва цените на промишлените продукти, произвеждани от българските предприятия и продадени на вътрешния пазар или директно изнесени на международния пазар. В повечето случаи се използват цените, посочени при сключване на договор за покупко-продажба и се взимат предвид всички определящи цената характеристики, като марка, съдържание, използван материал, клиент. Този индекс се изчислява на база производствените цени при добивната, преработващата промишленост и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива и доставянето на вода. 

Общият индекс на производствените цени, които включват и продажби на външните пазари, е скочил с 38.2% в сравнение със същия месец на 2021 година, и се увеличава с 0.4% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, в добивната промишленост - с 0.2%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление - с 4.0%.

На месечна база по-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на химични продукти - с 4.9%, производството на хранителни продукти - с 3.2%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.8%. Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 2.1%.