Размерът на необслужваните кредити се увеличава с 56% март 2021 спрямо март 2020, като достига 293,8 милиона лева. Това е увеличение с около 105 милиона лева в лоши кредити. Това показват последните тримесечни данни на Българска народна банка, касаещи дейността на дружества, специализирани в кредитирането. 

Към края на март 2021 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 3,128 млрд. лв или около 2.5% от БВП.  Те се увеличават с 4.3% (128.2 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. и с 1.8% (55.7 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2020 година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 111.7 млн. лева. На годишна база продадените кредити са в размер на 114.8 млн. лв. (в т.ч. 60.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2021 г.), а закупените - 3.1 млн. лв. (в т.ч. 0.3 млн. лв. през първото тримесечие на 2021 г.).

Преобладават кредитите със срок над 5 години, които са 1,379 млрд. лв. в края на март 2021 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити намалява от 46.1% в края на март 2020 г. до 44.1% в края на същия месец на 2021 година. Вземанията по кредити със срок от 1 до 5 години пък са на стойност 752.1 млн. лева. Те намаляват с 2.5% на годишна база за разлика от бързите кредити. Кредитите със срок под 1 година или така наречените бързи кредити са на стойност 703.4 млн. лв. в края на март 2021 г., като нарастват със 7.1% (46.6 млн. лв.) спрямо края на същия месец на 2020 г.

При теглени кредити от домакинства преобладават потребителските кредити, които са 2.221 млрд. лв. Те се увеличават с 1.5% (33.6 млн. лв.) на годишна база и с 2.4% (52.8 млн. лв.) спрямо края на декември 2020 година. Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2021 г. е 31.4 млн. лв. Те намаляват с 4.7% (1.5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 година и с 4.3% (1.4 млн. лв.) спрямо декември 2020 г.

 

 

 Необслужвани вземания съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 във връзка с прилаганите счетоводни стандарти.