В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 1 991 млн. евро, което е с 11.9% повече в сравнение с 2019 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 395 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти - 275 млн. евро. През 2020 г. тези дейности заедно формират 83.9% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 1.5 пункта спрямо предходната година.

Най-засегнатите от пандемията сектори - търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, както и хотелиерство и ресторантьорство - преките чуждестранни инвестиции намаляват най-много - с цели 8.5% в сравнение с 2019 г. и са в размер на 167 млн. евро.

С най-голям размер на преките частни инвестиции е община Пловдив - 62.5% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 13.8% и 5.4%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

През 2020 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на областната икономиката са 1 706 млн. лв., като е отчетено намаление от 17.5% в сравнение с предходната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 649 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 346 млн. лева. През 2020 г. тези сектори заедно формират 58.3% от общия обем разходи за ДМА, а относителният им дял общо намалява с 6.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” инвестициите в ДМА достигат 232 млн. лева, или със 7.5% по-малко в сравнение с 2019 година.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2020 г. по видове спрямо предходната година. Отчетено е увеличение на направените инвестиции за закупуване на сгради и строителни съоръжения и конструкции - с 1.6 пункта до 35.3%, за други разходи - с 1.3 пункта до 13.0% и на транспортни средства - с 0.5 пункта до 13.8% от общия обем на направените инвестиции в дълготрайни материални активи от общия обем на инвестициите за ДМА през текущата година.

Същевременно намаляват вложените средства за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура - с 2.7 пункта до 29.8% и за закупуване на земя - с 0.7 пункта до 8.1% от общия обем на направените инвестиции в ДМА.