Новите правила за фирмите, които се отчитат чрез софтуер за управление на продажбите (СУПТО), може да влязат в сила едва в началото на 2021. Това предвижда поредния проект за изменения в Наредба Н-18 за касовите апарати и софтуери за управление на продажни, който е публикуван за обществено обсъждане. 

Досегашният срок за внедряване на изискванията бе до 31 юли, но бизнесът е изразил невъзможност да се вмести в него, тъй като на този етап има сериозно препятствия за част от секторите, които имат специфични бизнес модели. 

Срокът не може да бъде спазен без значителни затруднения и се предлага удължаването му, е посочено в мотивите към проекта. 

Самият проект включва множество изменения в нормативната база за отчитане пред НАП, както и включени дефиниции на някои понятия, което да внесе яснота по отношение на изискванията, които ще трябва да спазва бизнеса.

По същество сред текстовете има предложения за облекчаване на изискванията към медицинските софтуери, т.нар. ERP системи, както и софтуерите, използвани в туризма, удължаване на срока на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа, прецизиране на отговорността на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия,  облекчаване на правилата за връзка на софтуера с фискално устройство и реквизитите на фискалните бонове и други.

Всички предложени промени в Наредба Н-18 идват след сериозно брожения на бизнеса, продължили вече повече от година и половина. Първоначално промените трябваше да се внедрят в първите месеци на 2019, ала след като сроковете бяха променяни поне 4 пъти, а много сектори въстанаха срещу част от изискванията и неясната формулировка. 

Така например в предложенията за изменение най-сетне се регламентира така нареченото "частично плащане", известно още като капаро на разговорен език. Още улеснения има предвидени за хотелиерския бранш.  Предлага се при работа със СУПТО в случаите на настаняване, включващо нощувка, продажбите на допълнителни стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват в софтуера с издаване на документ, съдържащ най-малко информация съгласно приложение към наредбата, ако заплащането на тези продажби се извършва най-късно при напускане на обекта. В този случай в издавания фискален бон се допуска обобщаване на предоставените стоки/услуги по данъчни групи, като задължително се посочва номерът и датата на документа/тите, по който/които се извършва плащането.

Предлага се още изготвянето на образец на документа, който се издава от нефискално устройство при поискване на текуща сума по сметка на клиент или т.н. "междинка". По този начин се цели да се унифицира видът на издавания документ.

Такива предложения бяха включени след дебати между екипите на Министерството на финансите, НАП и работодателски, браншови и професионални организации, като например дефиницията за СУПТО.

„Диалогът с бизнеса в последните месеци беше конструктивен. Продължаваме дискусиите в рамките на общественото обсъждане. Предвидили сме множество промени, които да облекчат правилата за търговците, но да запазят философията на наредбата да ограничава сивата икономика в интерес на цялото общество“, каза заместник-изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.