Сметната палата извърши одит на „Напоителни системи” ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г., в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на за 2020 година. Основната констатация на одита не е изненада за никого - „Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Припомняме, че „Напоителни системи“ ЕАД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

Основна причина за тежкото състояние на дружеството, посочена в доклада на Сметната палата, е системното недофинансиране от Министерството на земеделието, храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, както и негативната практика част от определените с държавния бюджет суми за обществената услуга през годината да се предоставят за покриване на средства за тези дейности през предходни периоди (констатирано е забавяне с 2 години). Това поражда съществен ликвиден проблем на дружеството, като затруднява дейността и влошава финансовото му състояние.

Проблем за финансовото състояние на дружеството е и неговата задлъжнялост, натрупана през годините, в които то е системно недофинансирано. В края на 2019 г. размерът на задълженията е близо два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията.

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието, храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания. През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието, храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв.

Задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. –  37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието, храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др.

От доклада се вижда, че задълженията на НС леко намаляват през 2019 г. спрямо 2018 г., което се дължи на усилия, предприети от тогавашното ръководство на дружеството за преструктуриране на задълженията и изчистване на просрочия. Така НС стана възможен бенефициер по инвестиционната мярка от ПРСР 4.3.

Дейността с търговски характер - доставка и продажба на вода за напояване, е от съществено значение за постигане на добри финансови резултати от дружеството, тъй като чрез нея се генерират голяма част от приходите, постъпващи в резултат на сключените договори с физически и юридически лица (водоползватели). Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател за постигане на точно отчитане на ползваните водни маси и намаляване на загубата от подадени, но неотчетени количества вода, модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика НС ЕАД, с оглед осигуряване качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, са определени от СД на дружеството като основни оперативни цели на изготвената и приета Бизнес програма на НС ЕАД 2017 г. – 2021 г. Съгласно предоставена информация от дружеството монтираните измервателни устройства в клоновете на НС ЕАД, собственост на дружеството, в голямата си част не отговарят на съвременните изисквания, тъй като са морално остарели. Едва 26 на сто от общия брой измервателни устройства на дружеството са въведени в експлоатация през периода 2001 г. – 2019 г., докато 58 на сто – в годините от 1961 г. до 1980 г., 7 на сто – от 1981 г. до 2000 г., а 9 на сто – от 1946 г. до 1960 г. 

Най-голям относителен дял от разходите на Напоителни системи ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам – финансовото му състояние. Влияние върху нарастването на размера на фонд работна заплата (ФРЗ) в дружеството оказват факторите: квалификация, възраст, текучество на персонала и други, се сочи в доклада на Сметната палата. Преобладаваща част от персонала в дружеството е на възраст от 50 до 60 и над 60 години и съставлява 64 на сто от общия брой на служителите за 2018 г. и 62 на сто за 2019 г. По-високата възраст е съпътствана с изплащане на по-висок процент за допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и по-високи стойности на
изплатените обезщетения на освободените и придобили право на пенсия работници, което оказва съществено влияние за разходите за персонал. През 2019 г. общо са освободени 313 служители и работници, като са изплатени 1 375 хил. лв. от ФРЗ. Начислени са обезщетения в размер на 733 хил. лв., от които 385 хил. лв. са за лица, придобили право на пенсия454 (52,5 на сто от общата стойност на обезщетенията).

Независимо от намалението на персонала с 97 бр., разходите за персонал са увеличени с 1 061 хил. лв., поради изплатени обезщетения на освободените и пенсионирани служители, както и разходите за заплати на новоназначения персонал и сезонни работници.

От НС ЕАД са проведени общо 23 обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП (10 бр. през 2018 г. и 13 бр. през 2019 г.), като от тях, 6 са прекратени, 17 са възложени, една от които след одитирания период. При проверката е установено, че 5 от обществените поръчки са прекратени поради допуснати грешки в обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Проверени са всички 16 поръчки, възложени от НС ЕАД през одитирания период. От посочените 16 обществени поръчки, 14 са възложени чрез събиране на оферти с обява и 2 - чрез покана до определени лица.

Изпълнението на сключените договори след проведена процедура по реда на ЗОП е в съответствие с клаузите, за които страните са се споразумели. Изключение са три договора, при които не са съставяни всички документи при изпълнението им, съгласно договорените клаузи.

Изпълнението на сключените договори е в несъответствие по един аспект по отношение на ЗОП, а именно допуснато е при два договора да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. За четири договора в регламентирания срок не е изпратено обявление за приключване на договора за обществена поръчка.

Откритите процедури за възлагане на обществени поръчки са проведени в съответствие със ЗОП, с изключение на неспазване на някои срокове за публикуване на документи в Профила на купувача, както и непосочване на критерия на възлагане и показателите за оценка в обявлението за обществената поръчка при една процедура.

Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му. Придобиването на тези документи е свързано с финансови разходи, които дружеството не може да си позволи.

В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на: Съвета на директорите на НС ЕАД: да се разработят и приемат правила за подбор и назначаване на служители и работници в НС ЕАД, които изчерпателно и подробно да регламентират процедурите, критериите и изискванията при наемане на персонала в организацията. На Изпълнителния директор на НС ЕАД- да се предприемат действия по начисляване и събиране на неустойки за неизпълнени задължения в срок по 27 бр. договори за наем.

Видно от доклада на Сметната палата е, че съществени нарушения в работата на дружеството през периода 2018-2019 г. не са открити. Процедурните предписания са малко на брой и несъществени. Има леко подобряване на финансовите резултати, което обаче на фона на натрупаното негативно наследство от предходните години, е значителен успех за ръководството на дружеството. Загубите на вода, които водят до значително увеличаване на цената й, се дължат на остарялата инфраструктура. Въпреки това в бизнес плана на НС е предвидено и започнало поставянето на индивидуални водомери за точното измерване на потребяваните количества.

Целият доклад може да се прочете тук https://www.bulnao.government.bg/media/documents/OD_NapoitelniSistemi_150921.pdf

Свързахме се с бившия Изпълнителен директор на Напоителни системи Снежина Динева за коментар на Одитния доклад.

„Относно измервателните устройства, поради лошото финансово състояние и невъзможността за закупуването им през 2020 г. бяха предприети действия и се подготви и внесе проект към НПВУ по стълб “Свързана България” за закупуване на 568 броя измервателни устройства - ултразвукови разходомери за напорни и безнапорни течения на стойност 16 253 280 лв! Проектът е приет и след одобрение на НПВУ от ЕК предстои финансирането! Отделно има още измервателни устройства и в под мярка 4.3 от ПРСР за всички обекти.

Заради загубите на вода в края на моята работа в НС, бяха предприети текущи ремонти на канали на стойност 850 млн. лв, които бяха орязани брутално от служебното правителство.

Относно несъответствията по ЗОП, те са свързани главно с административни формалности. Например, при авария в 2 часа през нощта е трудно да събереш три независими оферти от доставчици, но трябва да се реагира бързо. Всичко това е коригирано впоследствие. Констатирани са и пропуски в Правилника за вътрешните правила, който към 2019 г. не е бил обновен. Вече е направено, но в онзи период усилията ни бяха насочени към стабилизирането на финансовото състояние на дружеството и не бяхме смогнали да ги оправим.

Искам да подчертая и че имаме само 2 акта от Сметната палата, които в момента обжалваме за дребни административни несъответствия. Но видно е, че сме работили по всички проблеми, още преди да бъдат констатирани от Сметната палата“.

И още г-жа Динева алармира за притеснителен факт. След направена от нея справка в страницата на МОСВ е видно, че количеството изразходвана вода за поливане през настоящия поливен сезон е в пъти повече от миналия и нивото на язовирите притеснително намалява. Поливните площи в страната не са се увеличи за този сезон. Това означава в пъти по-голям разход на вода, за който не е известно къде отива и ще доведе до повишени разходи за земеделците, както и до проблеми при евентуално суха зима.

Но това не е всичко. Притеснителен е фактът, че новото ръководство на МЗХГ, уволнява на 31 август вътрешния одитор на НС след като на 30 август той входира доклад до членовете на одитния комитет за наличието на индикатор за измама в дружеството, свързан с изготвена ведомост за заплати за месец юли, тъй като в нея се съдържат неточни данни, свързани с броя на хората, отпуски и др. Отделно от това новото управление не е подписало заповед по изготвения и утвърден план за дейността по вътрешен одит за 2021 г., която е входирана за одобрение на 12 август, а на 31 август просто решава да освободи вътрешния одитор от длъжност.

А най-притеснителното, е че са освободени от работа и проектантите геодезисти, които са подготвили проектите по мярка 4.3 и са били на трудови договори предвид факта, че трябва да изпълняват авторски надзор на проектите по мярка 4.3. С освобождаването им не може да стартира по никакъв начин рехабилитацията на напоителните системи по мярка 4.3, дори и да бъде подписан договор с управляващия орган.

Какви ще бъдат сумите, които МЗХГ ще трябва да изплати като обезщетения за хората от НС, които уволнява със замах, никой не се наема да каже.